Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.24.123

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 marca 1997 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486, z 1996 r. Nr 5, poz. 33, Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 24 i Nr 9, poz. 44) zarządza się, co następuje:
W § 1 w pkt 1 lit. a) i c-f) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 72, poz. 313, z 1992 r. Nr 49, poz. 224, z 1993 r. Nr 74, poz. 349 i z 1996 r. Nr 107, poz. 502), po wyrazach "straży granicznej" dodaje się po przecinku wyrazy "Państwowej Straży Pożarnej".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.