§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz warunków i trybu ich wydawania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.6.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 1973 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 10 lipca 1964 r. w sprawie określenia organów właściwych do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz warunków i trybu ich wydawania (Dz. U. Nr 29, poz. 188) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu wydają:

1) na terenie miasta wyłączonego z województwa - właściwy do spraw handlu organ prezydium dzielnicowej rady narodowej,

2) na terenie miasta stanowiącego powiat i nie podzielonego na dzielnice - właściwy do spraw handlu organ prezydium rady narodowej,

3) na terenie gminy (miasta i gminy), miasta nie stanowiącego powiatu i dzielnicy w mieście stanowiącym powiat - naczelnik gminy (miasta i gminy) lub właściwy do spraw handlu organ prezydium miejskiej (dzielnicowej) rady narodowej.",

2)
w § 5:
a)
w ust. 2 pkt 1 skreśla się wyrazy "i osiedlach",
b)
w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w gminach - 1 do 3 punktów sprzedaży na gminę",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych liczbą ludności albo zasięgiem terytorialnym gminy (miasta i gminy) naczelnik gminy (miasta i gminy) może po porozumieniu z kierownikiem właściwego do spraw handlu organu prezydium powiatowej rady narodowej udzielić zezwolenia na dodatkowe punkty sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta i gminy).",

3)
w § 13 ust. 4 na końcu zdania dodaje się wyrazy "i Usług",
4)
w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Cofając zezwolenie właściwy organ (§ 1 ust. 1) wyznacza jednomiesięczny termin do zaprzestania sprzedaży napojów alkoholowych, licząc od daty uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu zezwolenia."