Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.19.148

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 stycznia 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. Nr 60, poz. 647 oraz z 2002 r. Nr 176, poz. 1446) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) komórkach i jednostkach organizacyjnych - rozumie się przez to komórki i jednostki organizacyjne, o których mowa w § 2 ust. 1 załącznika do zarządzenia nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 1, poz. 29, z 2004 r. Nr 11, poz. 177 oraz z 2005 r. Nr 60, poz. 800) oraz w załączniku do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 3, poz. 48),

2) terenach komórek i jednostek organizacyjnych - rozumie się przez to nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie lub wykorzystywane na podstawie innych tytułów prawnych przez komórki i jednostki organizacyjne,

3) dowódcach jednostek wojskowych - rozumie się przez to również komendantów, dyrektorów, szefów jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1,

4) jednostkach wojskowych - rozumie się przez to także komórki i jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt 1,

5) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy,

6) obiektach chronionych - rozumie się przez to pojedyncze budynki lub zespoły budynków oraz oznakowane tereny wokół nich, które ze względu na charakter i zakres wykorzystania podlegają ochronie,

7) pełnomocniku ochrony - rozumie się przez to pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,

8) etatowym pododdziale ochrony - rozumie się przez to wojskowy pododdział ochrony lub oddział wart cywilnych ujęty w etacie jednostki wojskowej i przeznaczony do realizacji zadań ochronnych.";

2) § 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"§ 4. Warunkiem zaangażowania do ochrony w jednostce wojskowej specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej przedsiębiorcy jest wprowadzenie stosownych zmian w etacie jednostki wojskowej, gdy rozformowywany jest etatowy pododdział ochrony lub zmniejszany jest jego stan osobowy oraz zapewnione są środki finansowe na realizację usług ochronnych przez tę formację, a także wyrażenie zgody przez przedsiębiorcę na realizację usług ochronnych po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny.

§ 5. Po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny ochrona terenów komórek i jednostek organizacyjnych, obiektów i urządzeń wojskowych może być prowadzona przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne przedsiębiorców, zmilitaryzowane na zasadach i w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 707).".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.