Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1980.5.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lutego 1980 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 31 stycznia 1980 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 1963 r. Nr 50, poz. 279, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i z 1974 r. Nr 47, poz. 280) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1975 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 1976 r. Nr 1, poz. 8 i z 1977 r. Nr 20, poz. 83) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przeciw odrze - dzieci od ukończenia 10 miesięcy życia do ukończenia 4 lat",

skreśla się pkt 6;
b)
skreśla się ust. 4;
2)
w § 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) przeciw ospie prawdziwej";

3)
w § 7 skreśla się pkt 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.