§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. - Dz.U.1966.25.152 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.25.152

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1966 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. z 1964 r. Nr 46, poz. 316) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 41 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może wprowadzić ograniczenia w przyjmowaniu na poczet obowiązkowych dostaw zbóż niektórych płodów rolnych, wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, z wyjątkiem gryki, grochu i fasoli.";

2)
w § 48:
a)
w ust. 1 pkt 1 wyrazy "do dnia 1 listopada" zastępuje się wyrazami "do dnia 30 listopada",
b)
w ust. 2 po końcowych wyrazach "wysokość obowiązkowych dostaw" dodaje się wyrazy "uwzględniając przy tym wskaźniki miesięcznych terminarzy dostaw, ustalone przez właściwe do spraw skupu organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) w zależności od warunków gospodarczych w poszczególnych powiatach (w miastach stanowiących powiaty).";
3)
w załączniku nr 5 do rozporządzenia "Wykaz zakontraktowanych płodów rolnych i normy zamiany" w części "A. Grupa nasienna" w pozycji 10 skreśla się wyraz "pastewny".