Zm.: rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.31.112

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 lutego 1994 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.

Na podstawie art. 298 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia (Dz. U. Nr 51, poz. 326, z 1990 r. Nr 65, poz. 387, z 1991 r. Nr 69, poz. 294 i z 1992 r. Nr 20, poz. 79) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7:
a)
dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Czas pracy pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w stałych punktach granicznej kontroli sanitarnej może być, za ich zgodą, przedłużony do 12 godzin na dobę w granicach normy czasu pracy dla miesięcznego okresu rozliczeniowego.",

b)
w ust. 4:
-
w pkt 5 wyrazy "w ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami "w ust. 2-3a",
-
w pkt 6 wyrazy "ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "ust. 1-3a";
2)
po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

"§ 17a. W ramach posiadanych przez zakład służby zdrowia środków finansowych korzystają:

1) z posiłków bezpłatnych w czasie wykonywania pracy następujące grupy pracowników:

a) pracownicy zatrudnieni przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków,

b) salowe i sanitariusze szpitalni,

c) pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem, w przypadku wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w wymiarze co najmniej 3 godzin w ciągu doby,

d) lekarze i inni pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem w czasie pełnienia - zgodnie z harmonogramem - dyżurów zakładowych,

2) z jednego bezpłatnego posiłku nocnego o wartości jednej czwartej ustalonej najniższej stawki żywieniowej następujące grupy pracowników:

a) pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem w czasie pełnienia dyżurów zakładowych w godzinach od 22.00 do 6.00,

b) pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem, sanitariusze szpitalni i salowe w czasie pracy w porze nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.