§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.40.204

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 2011 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 oraz z 2008 r. Nr 236, poz. 1633) w § 14 w ust. 1 uchyla się pkt 3 i 6.