Zm.: rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.65

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 27 grudnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Na podstawie art. 197 pkt 1-5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. Nr 31, poz. 189 oraz z 2009 r. Nr 60, poz. 496) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6) ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;

7) ministerstwie - należy przez to rozumieć urząd obsługujący ministra.";

2)
załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3)
załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
4)
załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
5)
załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
6)
załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;
7)
załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;
8)
załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia;
9)
załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia;
10)
załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia;
11)
załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wzór jednostronnego świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

wzór

Uwaga: Świadectwo wydawane jest w formacie A4 (210 mm x 297 mm). W lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI", "Nr <numer uprawnień>", "rzeczoznawcy majątkowego", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wzór dwustronnego świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

wzór

Uwaga: Świadectwo jest dwustronne o formacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO", "Nr <numer uprawnień>", "rzeczoznawcy majątkowego", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wzór jednostronnego świadectwa nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

wzór

Uwaga: Świadectwo wydawane jest w formacie A4 (210 mm x 297 mm).W lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO NADANIA LICENCJI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI", "Nr <numer licencji>", "pośrednika w obrocie nieruchomościami", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Wzór dwustronnego świadectwa nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

wzór

Uwaga: Świadectwo jest dwustronne o formacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO", "Nr <numer licencji>", "pośrednika w obrocie nieruchomościami", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Wzór jednostronnego świadectwa nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

wzór

Uwaga: Świadectwo wydawane jest w formacie A4 (210 mm x 297 mm). W lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO NADANIA LICENCJI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI", "Nr <numer licencji>", "zarządcy nieruchomości", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Wzór dwustronnego świadectwa nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

wzór

Uwaga: Świadectwo jest dwustronne o formacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO", "Nr <numer licencji>", "zarządcy nieruchomości", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Wzór jednostronnego świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

wzór

Uwaga: Świadectwo wydawane jest w formacie A4 (210 mm x 297 mm). W miejscu "otrzymał/a w dniu ..." wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI", "Nr <numer uprawnień>", "rzeczoznawcy majątkowego", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Wzór dwustronnego świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

wzór

Uwaga: Świadectwo jest dwustronne o formacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie w miejscu "otrzymał/a w dniu ..." wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO", "Nr <numer uprawnień>", "rzeczoznawcy majątkowego", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Wzory jednostronnych i dwustronnych duplikatów świadectw nadania:
1)
uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

wzór

Uwaga: Świadectwo wydawane jest w formacie A4 (210 mm x 297 mm). W miejscu "otrzymał/a w dniu ..." wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI", "Nr <numer uprawnień>", "rzeczoznawcy majątkowego", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

wzór

Uwaga: Świadectwo jest dwustronne o formacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie w miejscu "otrzymał/a w dniu ..." wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO", "Nr <numer uprawnień>", "rzeczoznawcy majątkowego", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

wzór

Uwaga: Świadectwo wydawane jest w formacie A4 (210 mm x 297 mm). W miejscu "otrzymał/a w dniu ..." wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI", "Nr <numer uprawnień>", "rzeczoznawcy majątkowego", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

wzór

Uwaga: Świadectwo jest dwustronne o formacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie w miejscu "otrzymał/a w dniu ..." wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO", "Nr <numer uprawnień>", "rzeczoznawcy majątkowego", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

2)
licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

wzór

Uwaga: Świadectwo wydawane jest w formacie A4 (210 mm x 297 mm). W miejscu "otrzymał/a w dniu ..." wpisuje się datę uzyskania licencji, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO NADANIA LICENCJI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI", "Nr <numer licencji>", "pośrednika w obrocie nieruchomościami", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

wzór

Uwaga: Świadectwo jest dwustronne o formacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie w miejscu "otrzymał/a w dniu ..." wpisuje się datę uzyskania licencji, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO", "Nr <numer licencji>", "pośrednika w obrocie nieruchomościami", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

3)
licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

wzór

Uwaga: Świadectwo wydawane jest w formacie A4 (210 mm x 297 mm). W miejscu "otrzymał/a w dniu ..." wpisuje się datę uzyskania licencji, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO NADANIA LICENCJI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI", "Nr <numer licencji>", "zarządcy nieruchomości", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

wzór

Uwaga: Świadectwo jest dwustronne o formacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie w miejscu "otrzymał/a w dniu ..." wpisuje się datę uzyskania licencji, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO", "Nr <numer licencji>", "zarządcy nieruchomości", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

Wzory wymienianych na podstawie § 52 ust. 1 rozporządzenia jednostronnych i dwustronnych świadectw nadania:
1)
uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

wzór

Uwaga: Świadectwo wydawane jest w formacie A4 (210 mm x 297 mm). W miejscu "otrzymał/a w dniu ..." wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI", "Nr <numer uprawnień>", "rzeczoznawcy majątkowego", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

wzór

Uwaga: Świadectwo jest dwustronne o formacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie w miejscu "otrzymał/a w dniu ..." wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO", "Nr <numer uprawnień>", "rzeczoznawcy majątkowego", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

wzór

Uwaga: Świadectwo wydawane jest w formacie A4 (210 mm x 297 mm). W miejscu "otrzymał/a w dniu ..." wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI", "Nr <numer uprawnień>", "rzeczoznawcy majątkowego", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

wzór

Uwaga: Świadectwo jest dwustronne o formacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie w miejscu "otrzymał/a w dniu ..." wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO", "Nr <numer uprawnień>", "rzeczoznawcy majątkowego", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

2)
licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

wzór

Uwaga: Świadectwo wydawane jest w formacie A4 (210 mm x 297 mm). W miejscu "otrzymał/a w dniu ..." wpisuje się datę uzyskania licencji, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO NADANIA LICENCJI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI", "Nr <numer licencji>", "pośrednika w obrocie nieruchomościami", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

wzór

Uwaga: Świadectwo jest dwustronne o formacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie w miejscu "otrzymał/a w dniu ..." wpisuje się datę uzyskania licencji, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO", "Nr <numer licencji>", "pośrednika w obrocie nieruchomościami", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

3)
licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

wzór

Uwaga: Świadectwo wydawane jest w formacie A4 (210 mm x 297 mm). W miejscu "otrzymał/a w dniu ..." wpisuje się datę uzyskania licencji, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO NADANIA LICENCJI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI", "Nr <numer licencji>", "zarządcy nieruchomości", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.

wzór

Uwaga: Świadectwo jest dwustronne o formacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie w miejscu "otrzymał/a w dniu ..." wpisuje się datę uzyskania licencji, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy "ŚWIADECTWO", "Nr <numer licencji>", "zarządcy nieruchomości", miejscowość i data oraz ramka są w kolorze niebieskim, w systemie RGB:0;0;255.