Zm.: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.104.477

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 listopada 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 14 października 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 i z 1992 r. Nr 63, poz. 315) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 37, poz. 162) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje zawodoweLiczba lat pracy w zawodzie
1234
I. Pracownicy działalności podstawowej
1Zastępca kierownika do spraw lecznictwa: zespołu zakładów, zakładu, jednostki organizacyjnej zespołu zakładówlekarz, lekarz dentysta5) i specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny8
2Ordynatorlekarz, lekarz dentysta5) i specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny8
3Zastępca ordynatoralekarz, lekarz dentysta5) i specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny7
4Wojewódzki lekarz kontroli nad orzecznictwem lekarskimlekarz i specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny klinicznej10
5Kierownik komórki organizacyjnej– wyższe medyczne i specjalizacja

II stopnia w odpowiedniej

dziedzinie medycyny

5
– inne wyższe mające zastosowanie

przy udzielaniu świadczeń w

działalności podstawowej i

specjalizacja II stopnia

6Kierownik komórki organizacyjnej lecznictwa odwykowegowyższe medyczne lub inne wyższe7) mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej oraz kurs – szkolenie specjalistyczne9)5
7Kierownik apteki zakładowejmagister farmacji i specjalizacja II stopnia lub I stopnia7
8Zastępca kierownika komórki organizacyjnej– wyższe medyczne i specjalizacja I

stopnia

4
– inne wyższe mające zastosowanie

przy udzielaniu świadczeń w

działalności podstawowej i

specjalizacja I stopnia

9Zastępca kierownika apteki zakładowejmagister farmacji i specjalizacja I stopnia4
10Inspektor do spraw gospodarki lekiemmagister farmacji i specjalizacja I stopnia3
11Starszy: asystent, specjalista– wyższe medyczne i specjalizacja

II stopnia w odpowiedniej

dziedzinie medycyny lub innej

dziedzinie medycznej mającej

zastosowanie przy wykonywaniu

zadań na określonym stanowisku1)

5
– inne wyższe mające zastosowanie

przy udzielaniu świadczeń w

działalności podstawowej i

specjalizacja II stopnia

12Asystent, specjalista– wyższe medyczne i specjalizacja I

stopnia w odpowiedniej dziedzinie

medycyny

3
– inne wyższe mające zastosowanie

przy udzielaniu świadczeń w

działalności podstawowej i

specjalizacja I stopnia

13Specjalista terapii uzależnieńwyższe medyczne lub inne wyższe7) mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej oraz kurs – szkolenie specjalistyczne9)3
14Młodszy asystent– lekarz, lekarz dentysta1
– wyższe medyczne i inne wyższe8)

mające zastosowanie przy

udzielaniu świadczeń w

działalności podstawowej

15Lekarz4), lekarz dentysta4), farmaceuta4)wyższe medyczne
16Kapelan szpitalnymagister teologii lub ukończone wyższe seminarium duchowne oraz skierowanie biskupa diecezjalnego
17Naczelna pielęgniarka, przełożona pielęgniarek szpitala klinicznegowyższe pielęgniarskie2) lub inne wyższe2) mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności6
Kierownik sekcji szkolenia średniego personelu medycznego w wojewódzkim ośrodku doskonalenia kadr medycznychpodstawowej i średnie medyczne3
18Zastępczyni naczelnej pielęgniarki, zastępczyni przełożonej pielęgniarek szpitala klinicznegowyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne5
średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne9
19Instruktorka przychodni wojewódzkiej do spraw pielęgniarstwawyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne7
średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne9
20Przełożona pielęgniarek, zastępczyni przełożonej pielęgniarekwyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne3
średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne6
21Kierownik izby porodowejlekarz, wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne3
średnie medyczne7
22Kierownik: centralnej sterylizacji, żłobka, komórki opiekuńczo-wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej1)3
leczniczej dziennej, leczniczo-wychowawczej itp.średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne6
23Kierownik sekcji statystyki medycznej i dokumentacji chorychwyższe medyczne lub inne wyższe mające zastosowanie przy wykonywaniu zadań na określonym stanowisku1)3
24 Kierownik techniczny pracowni stomatologicznej, zespołu techników stomatologicznychśrednie medyczne7
25Pielęgniarka (położna) oddziałowawyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie medyczne3 w szpitalu
średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne6 w szpitalu
26Pielęgniarka (położna) wyższe pielęgniarskie3
koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek i położnychśrednie medyczne5
27Starszy felczer, felczer, technik ortopedycznyśrednie medyczne
28Specjalistka: pielęgniarka, położnaśrednie medyczne i specjalizacja4
29Starsza: pielęgniarka, wyższe pielęgniarskie
położnaśrednie medyczne5
30Starsza: pielęgniarka środowiskowa, położna wyższe pielęgniarskie i kurs kwalifikacyjny
środowiskowaśrednie medyczne i kurs kwalifikacyjny5
31Starszy pracownik socjalnywyższe o kierunkach określonych odrębnymi przepisami
średnie medyczne lub szkoła pracowników socjalnych5
32Starszy: technik medyczny (dentystyczny, apteczny, fizjoterapii, farmaceutyczny, masażysta itp.), opiekunka dziecięca, dietetyczka, higienistka stomatologiczna, ortoptysta, dyspozytor, instruktor terapii zajęciowej, higienistka szkolnaśrednie medyczne, szkoła masażystów5
33Perfuzjonistaśrednie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne
34Starszy instruktor terapii uzależnieńśrednie7) oraz kurs – szkolenie specjalistyczne9)3
35Starszy instruktor oświaty zdrowotnejśrednie medyczne5
36Pielęgniarka środowiskowa, położna środowiskowaśrednie medyczne i kurs kwalifikacyjny
37Pielęgniarka, położna, technik medyczny (dentystyczny, apteczny, fizjoterapii, farmaceutyczny, masażysta itp.), dietetyczka, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna, ortoptysta, dyspozytor, instruktor terapii zajęciowej, higienistka szkolna, instruktor oświaty zdrowotnejśrednie medyczne, szkoła masażystów
38Starszy statystyk medyczny, kierownik transportu wewnętrznegośrednie medyczne lub inne średnie5
39Pracownik socjalnyśrednie medyczne lub szkoła pracowników socjalnych
40Instruktor terapii uzależnieńpodstawowe oraz kurs – szkolenie specjalistyczne9)
41Asystentka pielęgniarska6)szkoła asystentek pielęgniarskich
42Higienistka szpitalna6)zasadnicza szkoła higienistek szpitalnych
43Starsza: sekretarka medyczna, rejestratorka medycznaśrednie wykształcenie5
Statystyk medyczny, rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna-
44Preparator, dezynfektor, wykwalifikowana pomoc dentystycznaśrednie lub podstawowe oraz przeszkolenie zawodowe
45Młodsza pielęgniarka6)kurs młodszych pielęgniarek
46Przyuczona pielęgniarka6)kwalifikacje uzyskane w trybie przepisów przejściowych
47Przyuczeni: dietetyczka, laborant, pomoc dentystyczna, dezynfektor i innipodstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy
48Sanitariusz szpitalnypodstawowe oraz kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy6 miesięcy
49Starsza: salowa, pomoc laboratoryjnapodstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy3
50Sanitariusz (noszowy), salowa, fasowaczka, pomoc laboratoryjnapodstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy
51Operator sterylizatorapodstawowe i uprawnienia kwalifikacyjne typu E
II. Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni
1Kierownik zakładu (zespołu wyższe wykształcenie8
zakładów, jednostki organizacyjnej zespołu zakładów)wyższe wykształcenie i specjalizacja II lub I stopnia w dziedzinie medycyny lub szkolenie zagraniczne3)3
wyższe wykształcenie i ukończona Szkoła Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego3
2Zastępca kierownika zakładuwyższe o odpowiednim kierunku5
3Główny księgowywyższe ekonomiczne5 w służbach finansowo-księgowych
4Zastępca głównego księgowegowyższe ekonomiczne4
średnie ekonomiczne8
5Główny specjalista, asystent kierownika zakładuwyższe o odpowiednim kierunku7
6Radca prawnywedług odrębnych przepisów
7Kierownik komórki wyższe o odpowiednim kierunku3
organizacyjnejśrednie o odpowiednim kierunku5
8Starszy specjalistawyższe o odpowiednim kierunku5
Specjalista3
9Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracywyższe oraz ukończone szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy3 w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy
średnie oraz ukończone szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy5 w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy
10Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracywyższe oraz ukończone szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy2
średnie oraz ukończone szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy4
11Inspektor ochrony wyższe o odpowiednim kierunku1
przeciwpożarowejśrednie i przeszkolenie specjalistyczne5
12Starszy: inspektor, rewident wyższe o odpowiednim kierunku1
zakładowy, księgowy, mistrzśrednie o odpowiednim kierunku5
13Inspektor, księgowy, wyższe o odpowiednim kierunku
inspektor terapii pracą, mistrz, starszy kasjerśrednie o odpowiednim kierunku4
14Starszy magazynier, intendent, kasjerśrednie1
15Magazynierśrednie
podstawowe2
16Kierownik świetlicy, starszy bibliotekarzwyższe o odpowiednim kierunku2
średnie o odpowiednim kierunku5
17Kierownik kancelarii, starszy referent, bibliotekarzśrednie o odpowiednim kierunku2
18Referent, archiwista, sekretarkaśrednie
19Starsza maszynistkaśrednie, podstawowe i ukończony kurs maszynopisania
20Maszynistkaśrednie, podstawowe i umiejętność pisania na maszynie
21Telefonistkapodstawowe
III. Pracownicy gospodarczy i obsługi
1Laborant w kotłowniśrednie chemiczne
2Konserwator urządzeń technicznychśrednie techniczne lub zasadnicze zawodowe o odpowiednim kierunku oraz przeszkolenie specjalistyczne
3Starszy mistrzśrednie techniczne lub zasadnicze 5
Mistrzzawodowe i uprawnienia mistrzowskie
4Hydraulik, ślusarz, elektromechanik, tokarz, elektryk, spawacz, szef kuchni, operator oczyszczalni ścieków i innizasadnicze zawodowe lub podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego
5Palacz kotłów parowych o nadciśnieniu 0,07 MPa, wodnych wysokotemperaturowych wraz z urządzeniami pomocniczymiświadectwo czeladnicze lub zasadnicza szkoła zawodowa i uprawnienia kwalifikacyjne typu "E"6 miesięcy
6Palacz kotłów wodnych nisko- i średniotemperaturowych wraz z urządzeniami pomocniczymiświadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie palacza i uprawnienia kwalifikacyjne typu "E"6 miesięcy
7Palacz pieców spalania odpadów organicznych, aparaturowy uzdatniania wodypodstawowe i uprawnienia kwalifikacyjne typu "E"6 miesięcy
8Pomocnik palacza, robotnik nawęglania i odżużlowaniapodstawowe i przyuczenie do zawodu
9Starszy: dozorca, strażnik, portierpodstawowe i przeszkolenie zawodowe3
10Dozorca, strażnik, portier, woźny, dźwigowy, szatniarz, powielaczowy i innipodstawowe i przeszkolenie zawodowe
Objaśnienia oznaczeń:

1) Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik zakładu.

2) Za równorzędne z wykształceniem wyższym może być uznane imiennie przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej szkolenie w ośrodku zagranicznym, trwające co najmniej pół roku i zakończone egzaminem (certyfikat).

3) Dotyczy uznawanych imiennie przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej szkoleń w ośrodkach zagranicznych, trwających co najmniej pół roku i zakończonych egzaminem (certyfikat).

4) Do czasu nabycia uprawnień do samodzielnego wykonywania zawodu.

5) Dotyczy zakładu udzielającego wyłącznie świadczeń z zakresu chorób jamy ustnej i twarzo-czaszki.

6) Dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia.

7) Rodzaj wykształcenia określają zasady naboru na kurs (szkolenie specjalistyczne) w zakresie terapii uzależnień, zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

8) Inne wyższe, którego rodzaj pozwala na podjęcie specjalizacji, określone zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej.

9) Kurs - szkolenie specjalistyczne w zakresie terapii uzależnień, na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.