Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.37.162

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 marca 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685 oraz z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 39, poz. 169, Nr 60, poz. 257, Nr 69, poz. 297 i Nr 81, poz. 356, z 1992 r. Nr 22, poz. 91 i Nr 103, poz. 523, z 1993 r. Nr 42, poz. 194, Nr 59, poz. 276 i Nr 109, poz. 489, z 1994 r. Nr 9, poz. 33, Nr 66, poz. 286 oraz z 1995 r. Nr 29, poz. 148 i Nr 153, poz. 783) wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale III Klasyfikacja rozdziałów:
a) w dziale 40 - Rolnictwo:
- skreśla się rozdziały:

"4003 Inspektorat Kwarantanny Roślin

4009 Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin",

- dodaje się rozdział 4016 w brzmieniu:

"4016 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin",

b) w dziale 90 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:
- w pierwszym zdaniu objaśnień występujących po rozdziale "9020 Wpływy z opłaty skarbowej" po wyrazach "dywidendy od przedsiębiorstw państwowych" dodaje się wyrazy ", wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa",
- w objaśnieniach występujących po rozdziale "9023 Wpływy z podatku od towarów i usług", w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, wyraz "oraz" zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach "poz. 670" dodaje się wyrazy "oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703";
2) w rozdziale IV Klasyfikacja paragrafów dochodów (z objaśnieniami):
a) dodaje się paragraf 13 w brzmieniu:

"13. Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych",

b) w objaśnieniach występujących po paragrafie "34 Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw", w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, po wyrazach "poz. 2" dodaje się wyrazy ", Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791",
c) w objaśnieniach występujących po paragrafie "64 Różne opłaty" skreśla się wyrazy "- opłaty turystyczne,"
d) w objaśnieniach występujących po paragrafie "91 Wpływy z rozliczeń pozostałości środków publicznych zakładów opieki zdrowotnej", w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, wyrazy "oraz" zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach "poz. 591" dodaje się wyrazy ", z 1995 r. Nr 138, poz. 682 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110";
3) w rozdziale V Klasyfikacja paragrafów wydatków (z objaśnieniami):
a) w objaśnieniach podanych w "Uwadze":
- w grupie paragrafów "Dotacje i subwencje" skreśla się wyrazy "92,"
- w grupie paragrafów "Wydatki majątkowe" po wyrazach "86," dodaje się wyrazy "92,"
b) skreśla się paragraf "27 Stypendia fundowane",
c) w objaśnieniach występujących po paragrafie "28 Podróże służbowe krajowe", w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, wyraz "oraz" zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach "poz. 200" dodaje się wyrazy "oraz z 1996 r. Nr 7, poz. 83",
d) w objaśnieniach występujących po paragrafie "42 Składki na Fundusz Pracy", w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, po wyrazach "poz. 1" dodaje się wyrazy "oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 34",
e) w objaśnieniach występujących po paragrafie "91 Rozliczenia pozostałości środków publicznych zakładów opieki zdrowotnej", w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, wyraz "i" zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach "poz. 591" dodaje się wyrazy ", z 1995 r. Nr 138, poz. 682 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110".
§  2. Minister Finansów ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych od dnia 1 stycznia 1996 r.