Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.28.132

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 kwietnia 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.

Na podstawie art. 9 pkt 1, art. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 2-4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 110, poz. 475, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 53, poz. 251 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 127) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie karty podatkowej (Dz. U. Nr 124, poz. 551 i z 1992 r. Nr 99, poz. 495) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) nie korzystają z możliwości łącznego opodatkowania ich dochodów z dochodami małżonka bądź nie korzystają z możliwości opodatkowania, o której mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,"

2) w § 17a w ust. 3 wyrazy "Karty pracowników" zastępuje się wyrazami "Karty wynagrodzeń",
3) w § 18:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Z tytułu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 4, stawka karty podatkowej nie ulega zmianie.",

b) skreśla się ust. 6,
c) dotychczasowy ust. 7 otrzymuje oznaczenie ust. 6.
§  2. W roku 1993:
1) podatnicy prowadzący działalność na terenie gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym w warunkach uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej mogą złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie w terminie do 31 maja 1993 r.; kwoty podatków obrotowego i dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatków wynikających z tej decyzji,
2) podatnikom, o których mowa w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje zrzeczenie się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie do 31 maja 1993 r.; przepis § 14 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 stosuje się odpowiednio.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1993 r.