Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1627

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości

Na podstawie art. 54a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości (Dz. U. Nr 79, poz. 472 i Nr 105, poz. 676) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w pkt 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"ich wyjazdu w celach służbowych za granicę, w szczególności w związku z udziałem w:";

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach organizacji i uzupełnień, zwany dalej "szefem komórki", wydaje poliwęglanowe karty tożsamości na podstawie złożonego w tej sprawie wniosku, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia, oraz określa termin ich ważności.";

3) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ewidencję wydanych poliwęglanowych kart tożsamości na szczeblu centralnym prowadzi szef komórki.";

4) w §13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osoba, której wydano poliwęglanową kartę i tabliczkę tożsamości, w razie jej utraty lub zniszczenia, zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie oraz okolicznościach tego zdarzenia szefa komórki, za pośrednictwem organów składających wniosek o wydanie poliwęglanowej karty tożsamości, o których mowa w § 9 ust. 5 i 6.",

b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Po upływie ważności poliwęglanowej karty tożsamości albo z powodu zmiany danych zawartych w tej karcie kartę tożsamości zwraca się niezwłocznie, za pośrednictwem organów, o których mowa w § 9 ust. 5 i 6, do szefa komórki w celu jej zniszczenia.";

5) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK

o wydanie karty tożsamości

wzór