Zm.: rozporządzenie w sprawie głównych księgowych przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych. - Dz.U.1986.38.187 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie głównych księgowych przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.38.187

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 października 1986 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie głównych księgowych przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 44) i art. 78 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283 i z 1985 r. Nr 59, poz. 296) zarządza się, co następuje:
W § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie głównych księgowych przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. Nr 25, poz. 179 i z 1983 r. Nr 22, poz. 96) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Głównemu księgowemu nie mogą być powierzane funkcje kasjera i magazyniera".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.