Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.35.299

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 grudnia 1969 r.
zmieniające rozporządzenia w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych.

Na podstawie art. 2 ust. 3 i 4 oraz art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78) po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych (Dz. U. z 1965 r. Nr 45, poz. 279, z 1967 r. Nr 26, poz. 120, z 1968 r. Nr 29, poz. 190 oraz z 1969 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 14, poz. 101) wprowadza się następującą zmianę:

w § 17 wprowadza się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. Fundusz zakładowy w kombinatach powołanych w trybie uchwały nr 193 Rady Ministrów z dnia 23 października 1969 r. w sprawie kombinatów przemysłowych i budowlanych (Monitor Polski Nr 46, poz. 362) tworzy się i wypłaca w poszczególnych zakładach kombinatu.

4. Fundusz zakładowy dla kierownictwa i pracowników zarządu kombinatu tworzy się i wypłaca w ramach zakładu wiodącego, w którym fundusz płac kierownictwa i pracowników zarządu kombinatu wlicza się do podstawy ustalenia wysokości funduszu zakładowego.

5. Decyzje o przyznaniu funduszu zakładowego (ust. 3 i 4) lub o zwiększeniu odpisów, o których mowa w § 7 ust. 2, wydaje:

- dyrektor zjednoczenia w granicach kwoty równej 0,2%,

- dyrektor kombinatu w granicach kwoty równej 0,3%

planowanego osobowego funduszu płac zakładów wchodzących w skład kombinatu.".

§  2. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 maja 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych (Dz. U. z 1967 r. Nr 22, poz. 105) wprowadza się następującą zmianę:

po § 22 wprowadza się § 22a w następującym brzmieniu:

"§ 22a. 1. Fundusz zakładowy w kombinatach powołanych w trybie uchwały nr 193 Rady Ministrów z dnia 23 października 1969 r. w sprawie kombinatów przemysłowych i budowlanych (Monitor Polski Nr 46, poz. 362) tworzy się i wypłaca w poszczególnych zakładach kombinatu.

2. Fundusz zakładowy dla kierownictwa i pracowników zarządu kombinatu tworzy się i wypłaca w ramach zakładu wiodącego, w którym fundusz płac kierownictwa i pracowników zarządu kombinatu wlicza się do podstawy ustalenia wysokości funduszu zakładowego.

3. Decyzje o przyznaniu funduszu zakładowego (ust. 1 i 2) lub o zwiększeniu odpisów, o których mowa w § 14 ust. 3 pkt 1, wydaje:

- dyrektor zjednoczenia w granicach kwoty równej 0,2%,

- dyrektor kombinatu w granicach kwoty równej 0,3%

planowanego osobowego funduszu płac zakładów wchodzących w skład kombinatu."

§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.