Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1558

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 21 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 2

Na podstawie art. 155b ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258, poz. 1550) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w części I "Kryteria wyznaczania punktów pomiarowo-kontrolnych w ramach monitoringu diagnostycznego jednolitych części wód powierzchniowych" ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Reprezentatywne i reperowe punkty pomiarowo-kontrolne w jednolitych częściach wód powierzchniowych, takich jak jezioro i inny naturalny zbiornik wodny, oraz w jednolitych częściach wód powierzchniowych, takich jak sztuczny zbiornik wodny, wyznacza się w przypadku punktu:

1) będącego pojedynczym punktem - na głęboczku jeziora lub w innym punkcie charakterystycznym dla całości jeziora, lub w punkcie charakterystycznym dla danego sztucznego zbiornika;

2) będącego grupą stanowisk pomiarowych - w takiej liczbie stanowisk pomiarowych zlokalizowanych w obrębie jednolitej części wód, jaka jest wymagana ze względu na specyfikę badanego elementu.",

b) w części II "Kryteria wyznaczania punktów pomiarowo-kontrolnych w ramach monitoringu operacyjnego jednolitych części wód powierzchniowych" w ust. 13 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) w innych miejscach niż wskazane w pkt 1-4, zgodnie ze specyfiką badań poszczególnych elementów biologicznych.",

c) w części III "Kryteria wyznaczania punktów pomiarowo-kontrolnych w ramach monitoringu badawczego jednolitych części wód powierzchniowych" ust. 16 otrzymuje brzmienie:

"16. Punkty pomiarowo-kontrolne intensywnego monitorowania jednolitych części wód, takich jak struga, strumień, potok, rzeka, kanał, oraz jednolitych części wód, takich jak struga, strumień, potok, rzeka, kanał, wyznaczonych jako silnie zmienione lub sztuczne części wód, wyznacza się w miejscach ustanowionych na potrzeby wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, wymienionych w ust. 10.",

d) w części IV "Kryteria wyznaczania punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych" w ust. 17 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) występujących na obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych i będących odbiornikami zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych,";

2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PROWADZONYCH BADAŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO I CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KLASYFIKACJI POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO I STANU CHEMICZNEGO SZTUCZNYCH JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I SILNIE ZMIENIONYCH JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, W TYM DLA JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD NALEŻĄCYCH DO OBSZARÓW CHRONIONYCH

Monitoring diagnostyczny

1. Monitoring diagnostyczny jednolitych części wód powierzchniowych jest prowadzony w zakresie i z częstotliwością określonymi w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Numer wskaźnikaElementy klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego jednolitych części wód powierzchniowychCzęstotliwość badań wskaźników jakości jednolitych części wód powierzchniowych w ciągu roku w punktach reprezentatywnych zlokalizowanych na
strugach, strumieniach, potokach, rzekach, kanałach, w tym wjeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, w tym jednolitych częściach wód obu kategorii wyznaczonych jako silnie zmienione, oraz sztucznych zbiornikach wodnychwodach przejściowych, w tym silnie zmienionych jednolitych częściach wódwodach przybrzeżnych, w tym silnie zmienionych jednolitych częściach wód
ciekach naturalnychsilnie zmienionych jednolitych częściach wód niebędących zbiornikami zaporowymisztucznych jednolitych częściach wódsilnie zmienionych jednolitych częściach wód będących zbiornikami zaporowymi
12345678910
D1)D1)D1)D1)D1)R2)D1)D1)
1Elementy biologiczne
Liczba rocznych cykli pomiarów i badań w 6-letnim cyklu planowania11111611
1.1Fitoplankton
1.1.1Obfitość lub liczebność63)63)63)44664)64)
1.1.2Skład taksonomiczny63)63)63)44664)64)
1.1.3Częstotliwość zakwitów i ich intensywność63)63)63)44664)64)
1.1.4Biomasa63)63)63)44664)64)
1.1.5Chlorofil "a"63)63)63)44664)64)
1.2Fitobentos
1.2.1Obfitość lub liczebność15)15)15)1116)nie dotyczynie dotyczy
1.2.2Skład taksonomiczny15)15)15)1116)nie dotyczynie dotyczy
1.3Makrofity
1.3.1Obfitość lub liczebność111nie dotyczy17)16), 7)nie dotyczynie dotyczy
1.3.2Skład taksonomiczny111nie dotyczy17)16), 7)nie dotyczynie dotyczy
1.4Makroglony i rośliny okrytozalążkowe
1.4.1Liczebnośćnie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy11
1.4.2Skład taksonomicznynie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy11
1.4.3Zróżnicowanienie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy11
1.4.4Obecność taksonów wrażliwychnie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy11
1.5Makrobezkręgowce bentosowe
1.5.1Obfitość1111116)18)18)
1.5.2Skład taksonomiczny1111116)18)18)
1.5.3Obecność wrażliwych taksonów1111116)18)18)
1.5.4Zróżnicowanie1111116)18)18)
1.6Ichtiofauna
1.6.1Obfitość lub liczebność1111116)1nie dotyczy
1.6.2Skład taksonomiczny1111116)1nie dotyczy
1.6.3Cykl życiowy lub struktura wiekowa1111116)1nie dotyczy
1.6.4Obecność wrażliwych taksonów1111116)1nie dotyczy
2Elementy hydromorfologiczne (wspierające elementy biologiczne)
2.1Reżim hydrologiczny (pływowy)systematyczne pomiary ciągłe lub cykliczne9)systematyczne pomiary ciągłe lub cyklicznesystematyczne pomiary ciągłe lub cyklicznesystematyczne pomiary ciągłe lub cykliczne129), 10)co 6 latco 6 lat
2.2Ciągłość strugi, strumienia, potoku, rzeki lub kanałuco 6 latco 6 latco 6 latco 6 latnie dotyczynie dotyczynie dotyczy
2.3Warunki morfologiczneco 6 latco 6 latco 6 latco 6 latco 6 latco 6 latco 6 lat
3Elementy fizykochemiczne (wspierające elementy biologiczne)
Liczba rocznych cykli pomiarów i badań w 6-letnim cyklu planowania11111611
3.1Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne
3.1.1Temperatura wody6 lub 1211)664412)612)66
3.1.3Barwa6 lub 1211)66nie dotyczy4666
3.1.4Przezroczystośćnie dotyczynie dotyczynie dotyczy44664)64)
3.1.5Zawiesina ogólna6 lub 1211)66nie dotyczynie dotyczy66
3.2Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne
3.2.1Tlen rozpuszczony6 lub 1211)664412)612)64), 13)64), 13)
3.2.2Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)6 lub 1211)664nie dotyczy66
3.2.3Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT - Mn (indeks nadmanganianowy)6 lub 1211)66nie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy
3.2.4Ogólny węgiel organiczny6 lub 1211)664nie dotyczy66
3.2.5Nasycenie wód tlenem %nie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy412)612)66
3.2.6Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT - Cr6 lub 1211)664nie dotyczy66
3.3Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie
3.3.1Zasolenienie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy66
3.3.2Przewodność w 20°C6 lub 1211)6644666
3.3.3Substancje rozpuszczone6 lub 1211)66nie dotyczynie dotyczy66
3.3.4Siarczany6 lub 1211)nie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy66
3.3.5Chlorki6 lub 1211)nie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy66
3.3.6Wapń6 lub 1211)nie dotyczynie dotyczynie dotyczy4466
3.3.7Magnez6 lub 1211)nie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy66
3.3.8Twardość ogólna6 lub 1211)6644466
3.4Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia)
3.4.1Odczyn pH66644664)64)
3.4.2Zasadowość ogólna6nie dotyczynie dotyczynie dotyczy4666
3.5Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne)
3.5.1Azot amonowy6 lub 1211)6 lub 1211)6 lub 1211)nie dotyczy4664)64)
3.5.2Azot Kjeldahla6 lub 1211)6 lub 1211)6 lub 1211)nie dotyczy46nie dotyczynie dotyczy
3.5.3Azot azotanowy6 lub 1211)6 lub 1211)6 lub 1211)44664)64)
3.5.4Azot azotynowy6 lub 1211)6 lub 1211)6 lub 1211)nie dotyczy4664)64)
3.5.5Azot ogólny6 lub 1211)6 lub 1211)6 lub 1211)44664)64)
3.5.6Fosforany PO46 lub 1211)6 lub 1211)6 lub 1211)44664)64)
3.5.7Fosfor ogólny6 lub 1211)6 lub 1211)6 lub 1211)44664)64)
3.5.8Krzemionka1 lub 614)1 lub 814)1 lub 614)nie dotyczy446)44
3.6Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne
3.6.1Aldehyd mrówkowy4444446)44
3.6.2Arsen15)4444446)44
3.6.3Bar15)4444446)44
3.6.4Bor15)4444446)44
3.6.5Chrom sześciowartościowy15)4444446)44
3.6.6Chrom ogólny

(suma +Cr3 i +Cr6)15)

4444446)44
3.6.7Cynk15)4444446)44
3.6.8Miedź15)4444446)44
3.6.9Fenole lotne - indeks fenolowy4444446)44
3.6.10Węglowodory ropopochodne - indeks oleju mineralnego4444446)44
3.6.11Glin4444446)44
3.6.12Cyjanki wolne4444446)44
3.6.13Cyjanki związane4444446)44
3.6.14Molibden4444446)44
3.6.15Selen4444446)44
3.6.16Srebro4444446)44
3.6.17Tal4444446)44
3.6.18Tytan4444446)44
3.6.19Wanad4444446)44
3.6.20Antymon4444446)44
3.6.21Fluorki4444446)44
3.6.22Beryl4444446)44
3.6.23Kobalt4444446)44
3.6.24Cyna4444446)44
4Grupa wskaźników chemicznych charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
Liczba rocznych cykli pomiarów i badań w 6-letnim cyklu planowania11111111
4.1Substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej
4.1.1Alachlor1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.2Antracen1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.3Atrazyna1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.4Benzen1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.5Bromowany difenyloeter (eter pentabromodifenylowy; kongenery o numerach 28, 47, 99, 100, 153 i 154)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.6Kadm i jego związki1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.7C10-13 - chloroalkany1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.8Chlorfenwinfos1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.9Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.101,2-dichloroetan (EDC)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.11Dichlorometan1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.12Ftalan di (2-etyloheksyl)(DEHP)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.13Diuron1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.14Endosulfan1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.15Fluoranten1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.16Heksachlorobenzen (HCB)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.17Heksachlorobutadien (HCBD)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.18Heksachlorocykloheksan (HCH)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.19Izoproturon1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.20Ołów i jego związki1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.21Rtęć i jej związki1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.22Naftalen1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.23Nikiel i jego związki1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.24Nonylofenol (p-nonylofenol)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.25Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.26Pentachlorobenzen1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.27Pentachlorofenol (PCP)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.28Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)nie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy
4.1.28.aBenzo(a)piren1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.28.bBenzo(b)fluoranten1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.28.cBenzo(k)fluoranten1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.28.dBenzo(g,h,i)perylen1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.28.eIndeno(1,2,3-cd)piren1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.29Symazyna1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.30Związki tributylocyny (kation tributylocyny)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.31Trichlorobenzen (TCB)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.32Trichlorometan (chloroform)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.1.33Trifluralina1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.2Wskaźniki innych substancji zanieczyszczających
4.2.1Tetrachlorometan1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.2.2Aldryna1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.2.3Dieldryna1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.2.4Endryna1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.2.5Izodryna1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.2.6.aDDT - izomer para-para1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.2.6.bDDT całkowity1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.2.7Trichloroetylen (TRI)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)
4.2.8Tetrachloroetylen (PER)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)1216)

Objaśnienia:

1) Reprezentatywne punkty pomiarowo-kontrolne oraz punkty wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

2) Reperowe punkty pomiarowo-kontrolne.

3) Badania prowadzone tylko w ciekach typu 19, 20, 24 i 25 (dla wszystkich czterech typów o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego nie mniejszej niż 5000 km2; dopuszczalne jest prowadzenie pomiarów w ciekach naturalnych typu 19, 20, 24 i 25 o zlewni mniejszej niż 5000 km2, jeżeli jest to uzasadnione wydłużonym czasem retencji, tj. obecnością w zlewni cieku jezior lub zbiorników zaporowych) oraz wszystkich ciekach typu 21.

4) Pierwszy pobór prób w okresie zimowym (I-III).

5) Badania prowadzone tylko w ciekach typu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 i 28 oraz ciekach typu 19, 20, 24 i 25 o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego mniejszej niż 5000 km2.

6) Częstotliwość pomiarów raz na 3 lata.

7) Badań nie prowadzi się w jeziorach typu 1a, 1b i 4.

8) Badania prowadzone tylko na twardym i miękkim dnie w strefie eulitoralnej i sublitoralnej.

9) Badania związku z częściami wód podziemnych - co 8 lat.

10) Pomiary czasu retencji - co 8 lat.

11) W przypadku cieków typu 19, 20, 21, 24 oraz 25 badania są prowadzone z częstotliwością 12 razy w każdym cyklu rocznym.

12) Pomiary profilu termiczno-tlenowego (tlen rozpuszczony, temperatura wody, nasycenie tlenem) są prowadzone w słupie wody od powierzchni do dna - co 1 m.

13) W przypadku stwierdzenia braku tlenu zakres badań należy rozszerzyć o badanie siarkowodoru.

14) Badania ze zwiększoną częstotliwością są prowadzone tylko w ciekach typu 19 i 20 o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego nie mniejszej niż 5000 km2 (dla obu typów rzek) oraz w ciekach typu 21, 24 i 25; w pozostałych typach cieków naturalnych - raz w roku.

15) Próba sączona przez filtr 0,45 µm.

16) Dopuszczalna jest zmiana zaplanowanych terminów pomiaru, jeżeli występujące warunki pogodowe lub zjawiska meteorologiczne, w szczególności zamarznięcie jednolitej części wód, uniemożliwiają comiesięczny pobór próby.

2. Zakres i częstotliwość badania osadów dennych do analizy długoterminowych trendów zmian stężeń substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń ulegających bioakumulacji.

Monitorowanie osadów dennych do analizy długoterminowych trendów zmian stężeń substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń ulegających bioakumulacji prowadzi się w zakresie i z częstotliwością określonymi w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Numer wskaźnika jakości wodyNazwa poszczególnych wskaźnikówCzęstotliwość pobierania próbek
3.2.4Ogólny węgiel organicznywszystkie oznaczenia wykonywane z częstotliwością raz na 3 lata
3.4.1pH
3.6.2Arsen
3.6.3Bar
3.6.6Chrom ogólny
3.6.7Cynk
3.6.8Miedź
3.6.14Molibden
3.6.19Wanad
3.6.21Fluorki
3.6.23Kobalt
4.1.2Antracen
4.1.5Bromowany difenyloeter (eter pentabromodifenylowy; kongenery o numerach 28, 47, 99, 100, 153 oraz 154)
4.1.6Kadm i jego związki
4.1.7C10-13 chloroalkany
4.1.8Chlorfenwinfos
4.1.12Ftalan di (2-etyloheksyl) (DEHP)
4.1.14Endosulfan
4.1.15Fluoranten
4.1.16Heksachlorobenzen (HCB)
4.1.17Heksachlorobutadien (HCBD)
4.1.18Heksachlorocykloheksan (HCH)
Lindan (γ-HCH)
4.1.20Ołów i jego związki
4.1.21Rtęć i jej związki
4.1.22Naftalen
4.1.23Nikiel i jego związki
4.1.26Pentachlorobenzen
4.1.28Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
Benzo(a)piren
Benzo(b)fluoranten
Benzo(k)fluoranten
Benzo(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3-cd)piren
4.1.30Związki tributylocyny (kation tributylocyny)
4.1.31Trichlorobenzen (TCB)
4.2.2Aldryna
4.2.3Dieldryna
4.2.4Endryna
4.2.5Izodryna
4.2.6Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT całkowity), w tym izomer para-para
4.2.9Wielopierścieniowe chlorowane bifenyle (PCB)
4.3.4AOX - adsorbowalne związki chloroorganiczne

Monitoring operacyjny

Monitoring operacyjny jednolitych części wód powierzchniowych jest prowadzony w zakresie i z częstotliwością określonymi w tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Numer wskaźnikaElementy klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego jednolitych części wód powierzchniowychCzęstotliwość badań wskaźników jakości jednolitych części wód powierzchniowych w ciągu roku w punktach reprezentatywnych zlokalizowanych na
strugach, strumieniach, potokach, rzekach, kanałach, w tym najeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, w tym jednolitych częściach wód obu kategorii wyznaczonych jako silnie zmienione, oraz sztucznych zbiornikach wodnychwodach przejściowych, w tym silnie zmienionych jednolitych częściach wódwodach przybrzeżnych, w tym silnie zmienionych jednolitych częściach wód
ciekach naturalnychsilnie zmienionych jednolitych częściach wód niebędących zbiornikami zaporowymisztucznych jednolitych częściach wódsilnie zmienionych jednolitych częściach wód będących zbiornikami zaporowymi
123456789
1Elementy biologiczne1)
Liczba rocznych cykli pomiarów i badań w 6-letnim cyklu planowania2222222
1.1Fitoplankton
1.1.1Obfitość lub liczebność62)62)62)4463)63)
1.1.2Skład taksonomiczny62)62)62)4463)63)
1.1.3Częstotliwość zakwitów i ich intensywność62)62)62)4463)63)
1.1.4Biomasa62)62)62)4463)63)
1.1.5Chlorofil "a"62)62)62)4463)63)
1.2Fitobentos
1.2.1Obfitość lub liczebność14)14)14)11nie dotyczynie dotyczy
1.2.2Skład taksonomiczny14)14)14)11nie dotyczynie dotyczy
1.3Makrofity
1.3.1Obfitość lub liczebność111nie dotyczy15)nie dotyczynie dotyczy
1.3.2Skład taksonomiczny111nie dotyczy15)nie dotyczynie dotyczy
1.4Makroglony i rośliny okrytozalążkowe
1.4.1Liczebnośćnie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy11
1.4.2Skład taksonomicznynie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy11
1.4.3Zróżnicowanienie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy11
1.4.4Obecność taksonów wrażliwychnie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy11
1.5Makrobezkręgowce bentosowe
1.5.1Obfitość1111116)16)
1.5.2Skład taksonomiczny1111116)16)
1.5.3Obecność wrażliwych taksonów1111116)16)
1.5.4Zróżnicowanie1111116)16)
1.6Ichtiofauna
1.6.1Obfitość lub liczebność111111nie dotyczy
1.6.2Skład taksonomiczny111111nie dotyczy
1.6.3Cykl życiowy lub struktura wiekowa111111nie dotyczy
1.6.4Obecność wrażliwych taksonów111111nie dotyczy
2Elementy hydromorfologiczne (wspierające elementy biologiczne)7)
2.1Reżim hydrologiczny (pływowy)systematyczne pomiary ciągłe lub cyklicznesystematyczne pomiary ciągłe lub cyklicznesystematyczne pomiary ciągłe lub cyklicznesystematyczne pomiary ciągłe lub cykliczne12co 6 latco 6 lat
3Elementy fizykochemiczne (wspierające elementy biologiczne)
Liczba rocznych cykli pomiarów i badań w 6-letnim cyklu planowania2222222
3.1Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne
3.1.1Temperatura wody888648)66
3.1.4Przezroczystośćnie dotyczynie dotyczynie dotyczy6443)43)
3.2Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne
3.2.1Tlen rozpuszczony888648)63), 9)63), 9)
3.2.2Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)8886nie dotyczy66
3.2.4Ogólny węgiel organiczny8886nie dotyczy44
3.2.5Nasycenie wód tlenem %nie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy48)66
3.3Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie
3.3.2Przewodność w 20 °C8886466
3.3.3Substancje rozpuszczone8nie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy
3.3.8Twardość ogólna8886410)610)610)
3.4Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia)
3.4.1Odczyn pH8886463)63)
3.5Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne)
3.5.1Azot amonowy888nie dotyczy463)63)
3.5.2Azot Kjeldahla888nie dotyczy4nie dotyczynie dotyczy
3.5.3Azot azotanowy8886463)63)
3.5.5Azot ogólny8886463)63)
3.5.6Fosforany PO48886463)63)
3.5.7Fosfor ogólny8886463)63)
3.6Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne
Liczba rocznych cykli pomiarów i badań w 6-letnim cyklu planowania6666666
3.6.1 - 3.6.24Zanieczyszczenia odprowadzane w zlewni11)8886466
4Grupa wskaźników chemicznych charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego12)
Liczba rocznych cykli pomiarów i badań w 6-letnim cyklu planowania6666666
4.1Substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej
4.1.1 - 4.1.33Substancje odprowadzane w zlewni11)1213)1213)1213)1213)1213)1213)1213)
4.2Wskaźniki innych substancji zanieczyszczających
4.2.1 - 4.2.8Substancje odprowadzane w zlewni11)1213)1213)1213)1213)1213)1213)1213)

Objaśnienia:

1) Wybiera się elementy biologiczne najbardziej wrażliwe na presję, której dana jednolita część wód jest poddana.

2) Badania mogą być prowadzone tylko w ciekach typu 19, 20, 24 i 25 (dla wszystkich czterech typów o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego nie mniejszej niż 5000 km2; dopuszczalne jest prowadzenie pomiarów w ciekach naturalnych typu 19, 20, 24 i 25 o zlewni mniejszej niż 5000 km2, jeżeli jest to uzasadnione wydłużonym czasem retencji, tj. obecnością w zlewni cieku jezior lub zbiorników zaporowych) oraz ciekach typu 21.

3) Pierwszy pobór prób w okresie zimowym (I-III).

4) Badania mogą być prowadzone tylko w ciekach typu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 i 26 oraz ciekach typu 19, 20, 24 i 25 o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego mniejszej niż 5000 km2.

5) Badań nie prowadzi się w jeziorach typu 1a, 1b i 4.

6) Badania prowadzone tylko na twardym i miękkim dnie w strefie eulitoralnej i sublitoralnej.

7) Wybiera się elementy hydromorfologiczne najbardziej wrażliwe na presję, której dana jednolita część wód jest poddana, przy czym monitoring reżimu hydrologicznego jest obligatoryjny.

8) Badania wykonuje się w słupie wody od powierzchni do dna - co 1 m.

9) W przypadku stwierdzenia braku tlenu zakres badań należy rozszerzyć o badanie siarkowodoru.

10) Badania wykonuje się jedynie w przypadku, gdy planowane są również badania wskaźnika 4.1.6 (kadm i jego związki).

11) Badania obejmują wszystkie te zanieczyszczenia należące do grupy, które są odprowadzane do zlewni, w której leży badana jednolita część wód, oraz te, co do których wyniki monitoringu diagnostycznego wskazały, że występują w ilości przekraczającej dopuszczalne stężenia. Częstotliwość oznaczania może zostać zmniejszona, jeżeli wyniki uzyskane w pierwszym pełnym cyklu rocznym w 6-letnim cyklu planowania wykażą, że stężenie tej substancji nie przekracza dopuszczalnych wartości granicznych. Badanie danej substancji może być niewykonywane w danym punkcie reprezentatywnym, jeżeli wszystkie wyniki uzyskane dla tego punktu w ciągu poprzedniego roku w monitoringu operacyjnym wykażą, że substancja ta nie występuje w wodzie, lub jeżeli nie zostały podjęte działania zmierzające do poprawy stanu wód.

12) Badania w punkcie reprezentatywnym lub reperowym obejmują oprócz substancji z grup 4.1 i 4.2 również wszystkie te zanieczyszczenia, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE, które są odprowadzane do jednolitej części wód, w której zlokalizowany jest dany punkt pomiarowo-kontrolny.

13) Dopuszczalna jest zmiana zaplanowanych terminów pomiarów, jeżeli występujące warunki pogodowe lub zjawiska meteorologiczne, w szczególności zamarznięcie jednolitej części wód, uniemożliwiają comiesięczny pobór próby.

Monitoring badawczy

1. Zakres i częstotliwość pomiarów i badań wskaźników jakości jednolitych części wód powierzchniowych należących do elementów biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych i chemicznych w monitoringu badawczym, w odniesieniu do tych jednolitych części wód, dla których zdecydowano o przeprowadzeniu monitoringu badawczego, obejmują:

1) wyjaśnienie przyczyn nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla danej jednolitej części wód powierzchniowych;

2) wyjaśnienie przyczyn niespełnienia celów środowiskowych przez jednolitą część wód w przypadku, gdy z monitoringu diagnostycznego wynika, że cele środowiskowe wyznaczone dla danej jednolitej części wód powierzchniowych nie zostaną osiągnięte, i gdy nie rozpoczęto realizacji monitoringu operacyjnego dla tej jednolitej części wód;

3) określenie wielkości i wpływów przypadkowego zanieczyszczenia, w szczególności wynikającego z awarii;

4) ustalenie przyczyn wyraźnych rozbieżności pomiędzy wynikami oceny na podstawie elementów biologicznych i fizykochemicznych;

5) elementy i wskaźniki określone w umowach międzynarodowych.

2. Zakres i częstotliwość pomiarów i badań w monitoringu badawczym jednolitych części wód powierzchniowych w badawczych punktach pomiarowo-kontrolnych uwzględniają uwarunkowania wynikające z przyczyn przeprowadzenia monitoringu badawczego, a także są dostosowane do lokalnych warunków tak, aby ich wyniki dostarczyły informacji o koniecznym programie działań dla osiągnięcia celów środowiskowych lub o szczególnych środkach zaradczych przeciw skutkom przypadkowego zanieczyszczenia.

3. Monitoring badawczy w punktach pomiarowo-kontrolnych intensywnego monitorowania jednolitych części wód, takich jak struga, strumień, potok, rzeka, kanał oraz jednolitych części wód, takich jak struga, strumień, potok, rzeka, kanał wyznaczonych jako silnie zmienione lub sztuczne części wód prowadzony jest co roku, w zakresie i z częstotliwością określonymi w tabeli nr 4, przy czym dopuszczalna jest zmiana zaplanowanych terminów pomiaru, jeżeli zamarznięcie jednolitej części wód uniemożliwia pobór próby.

Tabela nr 4

Numer wskaźnikaWskaźnikCzęstotliwość, z jaką wskaźnik jakości powinien być oznaczany w ciągu roku
3.2.2Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT512
3.5.1Azot amonowy12
3.5.3Azot azotanowy12
3.5.4Azot azotynowy12
3.5.5Azot ogólny12
3.5.6Fosforany12
3.5.7Fosfor ogólny12
3.6.6Chrom ogólny (suma +Cr3 i +Cr6)12
3.6.7Cynk12
3.6.8Miedź12
3.6.10Węglowodory ropopochodne - indeks oleju mineralnego12
4.1.6Kadm12
4.1.20Ołów12
4.1.21Rtęć12
4.1.23Nikiel i jego związki12

4. W jednolitych częściach wód przejściowych i przybrzeżnych monitoring badawczy prowadzony jest co roku we wszystkich stanowiskach pomiarowych punktu reprezentatywnego, w zakresie i z częstotliwością określonymi w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Numer wskaźnikaWskaźnikCzęstotliwość, z jaką wskaźnik jakości powinien być oznaczany w ciągu roku
1.1.1-1.1.4Fitoplankton61)
1.1.5Chlorofil "a"61)
3.1.4Przezroczystość61)
3.2.1Tlen rozpuszczony 2)61)
3.4.1Odczyn pH61)
3.5.1Azot amonowy61)
3.5.3Azot azotanowy61)
3.5.4Azot azotynowy61)
3.5.5Azot ogólny61)
3.5.6Fosforany61)
3.5.7Fosfor ogólny61)

Objaśnienia:

1) Pierwszy pobór w okresie zimowym (I - III).

2) W przypadku stwierdzenia braku tlenu zakres badań należy rozszerzyć o badanie siarkowodoru.

Monitoring obszarów chronionych

1. Zakres i częstotliwość pomiarów i badań wskaźników jakości jednolitych części wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia.

Monitoring jednolitych części wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia jest prowadzony co roku, w zakresie i z częstotliwością określonymi w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Numer wskaźnika jakości wodyElementy klasyfikacji wchodzące w zakres badań w punktach pomiarowo-kontrolnych wyznaczonych w monitoringu obszarów chronionych dla jednolitych części wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożyciaCzęstotliwość, z jaką wskaźnik jakości powinien być oznaczany w ciągu roku w zależności od liczby zaopatrywanych osób
< 10 000 osób10 000 - 30 000 osób> 30 000 osób
1Elementy biologiczne 1)
1.1Fitoplankton2),3)
1.1.1Obfitość lub liczebność36-86-8
1.1.2Skład taksonomiczny36-86-8
1.1.3Częstotliwość zakwitów i ich intensywność36-86-8
1.1.4Biomasa36-86-8
1.1.5Chlorofil "a"36-86-8
1.1.6Feofityna "a"36-86-8
1.2Fitobentos 3), 4)
1.2.1Obfitość lub liczebność111
1.2.2Skład taksonomiczny111
3.1Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne
3.1.1Temperatura wody48125)
3.1.2Zapach48125)
3.1.3Barwa48125)
3.1.5Zawiesina ogólna48125)
3.2Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne
3.2.1Tlen rozpuszczony48125)
3.2.2Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)48125)
3.2.4Ogólny węgiel organiczny48125)
3.2.5Nasycenie tlenem %48125)
3.2.6Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr)48125)
3.3Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie
3.3.2Przewodność w 20°C48125)
3.3.3Substancje rozpuszczone3)48125)
3.3.4Siarczany466) -886) - 125)
3.3.5Chlorki466) - 886) - 125)
3.3.8Twardość ogólna3)48125)
3.4Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia)
3.4.1Odczyn pH48125)
3.5Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne)
3.5.1Azot amonowy3)48125)
Amoniak48125)
3.5.2Azot Kjeldahla48125)
3.5.3Azot azotanowy3)48125)
Azotany48125)
3.5.5Azot ogólny3)48125)
3.5.6Fosforany PO448125)
3.5.7Fosfor ogólny3)48125)
3.6Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne
3.6.1Aldehyd mrówkowy3)446)-846)-8
3.6.2Arsen446)-846)-8
3.6.3Bar446)-846)-8
3.6.4Bor446)-846)-8
3.6.5Chrom+6 (sześciowartościowy)446)-846)-8
3.6.6Chrom ogólny (suma Cr+3 i Cr+6)446)-846)-8
3.6.7Cynk446)-846)-8
3.6.8Miedź446)-846)-8
3.6.9Fenole lotne - indeks fenolowy446)-846)-8
3.6.10Węglowodory ropopochodne - indeks oleju mineralnego446)-846)-8
3.6.12Cyjanki wolne446)-846)-8
3.6.15Selen446)-846)-8
3.6.16Srebro3)446)-846)-8
3.6.19Wanad446)-846)-8
3.6.20Antymon3)446)-846)-8
3.6.21Fluorki446)-846)-8
4.1Substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej
4.1.4Benzen3)446)-846)-8
4.1.6Kadm i jego związki446)-846)-8
4.1.101,2-dichloroetan (EDC)3)446)-846)-8
4.1.18Heksachlorocykloheksan (HCH)446)-846)-8
4.1.20Ołów i jego związki446)-846)-8
4.1.21Rtęć i jej związki446)-846)-8
4.1.23Nikiel i jego związki446)-846)-8
4.1.28Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - suma7)446)-846)-8
4.1.31Trichlorobenzen (TCB)3)446)-846)-8
4.1.32Trichlorometan (chloroform)3)446)-846)-8
4.2Grupa innych substancji zanieczyszczających
4.2.1Tetrachlorometan3)446)-846)-8
4.2.2Aldryna446)-846)-8
4.2.3Dieldryna446)-846)-8
4.2.4Endryna446)-846)-8
4.2.5Izodryna446)-846)-8
4.2.6bDDT całkowity8)446)-846)-8
Pestycydy ogółem - suma9)446)-846)-8
4.2.7Trichloroetylen (TRI)3)446)-846)-8
4.2.8Tetrachloroetylen (PER)3)446)-846)-8
4.3Grupa wskaźników charakteryzujących występowanie innych substancji chemicznych
4.3.1Żelazo446)-846)-8
4.3.2Mangan446)-846)-8
4.3.6Substancje powierzchniowo czynne anionowe (surfaktanty anionowe)446)-846)-8
5Wskaźniki mikrobiologiczne
5.1Bakterie grupy coli (liczba lub NPL)466)-866)-8
5.2Bakterie grupy coli typu kałowego - Escherichia coli (liczba lub NPL)466)-866)-8
5.3Paciorkowce kałowe - enterokoki (liczba lub NPL)444

Objaśnienia:

1) Spośród elementów biologicznych do badań należy wybrać jeden.

2) W przypadku cieków badania prowadzone tylko w ciekach typu 19, 20, 24 i 25 (dla wszystkich czterech typów o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego nie mniejszej niż 5000 km2; dopuszczalne jest prowadzenie pomiarów w ciekach naturalnych typu 19, 20, 24 i 25 o zlewni mniejszej niż 5000 km, jeżeli jest to uzasadnione wydłużonym czasem retencji, tj. obecnością w zlewni cieku jezior lub zbiorników zaporowych), wszystkich ciekach typu 21 oraz ciekach typu 0 - zbiornikach zaporowych.

3) Badania co 3 lata. W przypadku substancji z grup 3.6, 4.1 oraz 4.2 w razie stwierdzenia przekroczeń wartości dopuszczalnych dla stanu dobrego, badania należy kontynuować w kolejnych dwóch latach.

4) W przypadku cieków badania prowadzone tylko w ciekach typu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 i 26 oraz ciekach typu 19, 20, 24 i 25 o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego mniejszej niż 5000 km2.

5) Dopuszczalna jest zmiana zaplanowanych terminów pomiaru, jeżeli zamarznięcie jednolitej części wód uniemożliwia pobór próby.

6) Minimalną częstotliwość badań można stosować jedynie wtedy, gdy nie stwierdzono dla poszczególnych wskaźników przekroczeń wartości dopuszczalnych dla stanu dobrego w dotychczas przeprowadzonych badaniach.

7) Obejmuje sumę: benzo(a)pirenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(g,h,i)perylenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu.

8) Obejmuje sumę: DDT para-para (CAS:50-29-3), DDD (CAS:72-54-8), DDE (CAS:72-55-9), DDT orto-para (CAS:789-02-6).

9) Obejmuje sumę: aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, HCH i DDT całkowitego.

2. Zakres i częstotliwość pomiarów i badań wskaźników jakości jednolitych części wód powierzchniowych przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych.

Na obszarach chronionych, takich jak jednolite części wód powierzchniowych przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, monitorowanie prowadzi się z częstotliwością jak dla monitoringu operacyjnego, przy czym zakres pomiarów określony w tabeli nr 3 może być uzupełniony o wskaźniki mikrobiologiczne określone w tabeli nr 7.

Tabela nr 7

Numer wskaźnika jakości wodyDodatkowe elementy klasyfikacji wchodzące w zakres badań w punktach pomiarowo-kontrolnych wyznaczonych w monitoringu obszarów chronionych dla jednolitych części wód powierzchniowych przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowychCzęstotliwość, z jaką wskaźnik jakości powinien być oznaczany w ciągu roku
5Wskaźniki mikrobiologiczne
5.1Bakterie grupy coli (liczba lub NPL)6-8
5.2Bakterie grupy coli typu kałowego - Escherichia coli (liczba lub NPL)6-8
5.3Paciorkowce kałowe - enterokoki (liczba lub NPL)4

3. Zakres i częstotliwość pomiarów i badań wskaźników jakości jednolitych części wód powierzchniowych występujących na obszarach przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, o których mowa w art. 113 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

W jednolitych częściach wód powierzchniowych występujących na obszarach przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, o których mowa w art. 113 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, jest prowadzony monitoring diagnostyczny, w zakresie i z częstotliwością określonymi w tabeli nr 1.

W jednolitych częściach wód powierzchniowych występujących na obszarach przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, które zaklasyfikowano na podstawie oceny wpływu znaczących oddziaływań na stan wód powierzchniowych lub monitoringu diagnostycznego jako zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych, monitorowanie prowadzi się w zakresie i z częstotliwością jak dla monitoringu operacyjnego.

4. Zakres i częstotliwość pomiarów i badań wskaźników jakości jednolitych części wód powierzchniowych występujących na obszarach przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym.

W jednolitych częściach wód powierzchniowych występujących na obszarach przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, monitorowanie prowadzi się z częstotliwością jak dla monitoringu operacyjnego, przy czym w przypadku naturalnych, sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak rzeka, potok, struga, strumień, oraz kanał, zakres pomiarów określony w tabeli nr 3 uzupełnia się o wskaźniki określone w tabeli nr 8.

Tabela nr 8

Numer wskaźnika jakości wodyDodatkowe elementy klasyfikacji wchodzące w zakres badań w punktach pomiarowo-kontrolnych wyznaczonych w monitoringu obszarów chronionych dla jednolitych części wód powierzchniowych, ustanowionych jako obszary ochrony siedlisk lub gatunków oraz wyznaczonych jako obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczymCzęstotliwość, z jaką wskaźnik jakości powinien być oznaczany w ciągu roku
Amoniak całkowity121)
Amoniak niejonowy121)
Całkowita pozostałość chloru (całkowity chlor pozostały)121)

Objaśnienie:

1) Dopuszczalna jest zmiana zaplanowanych terminów pomiaru, jeżeli występujące warunki pogodowe lub zjawiska meteorologiczne, w szczególności zamarznięcie jednolitej części wód, uniemożliwiają comiesięczny pobór próby.

5. Zakres i częstotliwość pomiarów i badań wskaźników jakości jednolitych części wód powierzchniowych występujących na obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych lub na obszarach narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Monitorowanie występowania eutrofizacji w jednolitych częściach wód powierzchniowych występujących na obszarach narażonych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych lub na obszarach narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych prowadzi się w cyklach rocznych nie rzadziej niż co 3 lata, na podstawie wskaźników określonych w tabeli nr 9.

Tabela nr 9

Numer wskaźnika jakości wodyElementy klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, wchodzące w zakres badań w punktach pomiarowo-kontrolnych wyznaczonych w monitoringu operacyjnymCzęstotliwość, z jaką wskaźnik jakości powinien być oznaczany w ciągu roku
Naturalne, sztuczne i silnie zmienione jednolite części wód, takie jak rzeka, potok, struga, strumień, kanałNaturalne i silnie zmienione jednolite części wód, takie jak jezioro i inny naturalny zbiornik wodny oraz sztuczny zbiornikSilnie zmienione części wód będące zbiornikami zaporowymiWody przejściowe, w tym silnie zmienione jednolite części wódWody przybrzeżne, w tym silnie zmienione jednolite części wód
1Elementy biologiczne1)
1.1.1-1.1.4Fitoplankton6-82)4444
1.1.5Chlorofil "a"6-83)4444
1.2.1-1.2.2Fitobentos14)nie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy
1.3.1-1.3.2Makrofity15),6)nie dotyczynie dotyczynie dotyczynie dotyczy
1.4.1-1.4.4Makroglony i rośliny okrytozalążkowenie dotyczynie dotyczynie dotyczy11
1.5.1-1.5.4Makrobezkręgowce bentosowenie dotyczynie dotyczynie dotyczy11
3.1Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne
3.1.4Przezroczystośćnie dotyczy4nie dotyczynie dotyczynie dotyczy
3.2Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne
3.2.2Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)8-12nie dotyczy46-86-8
3.5Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne)
3.5.1Azot amonowy8-124nie dotyczynie dotyczynie dotyczy
3.5.2Azot Kjeldahla8-124nie dotyczynie dotyczynie dotyczy
3.5.3Azot azotanowy8-12446-86-8
Azotany8-1244nie dotyczynie dotyczy
3.5.5Azot ogólny8-12446-86-8
3.5.6Fosforany (PO4)8-12nie dotyczy46-86-8
3.5.7Fosfor ogólny8-12446-86-8
3.5.9Azot mineralnynie dotyczynie dotyczynie dotyczy6-86-8

Objaśnienia:

1) Jeżeli wskazano więcej niż jeden element biologiczny, do badań można wybrać tylko jeden, bardziej wrażliwy na presję.

2) Badania mogą być prowadzone tylko w ciekach typu 19, 20, 24 i 25 (dla wszystkich czterech typów o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego nie mniejszej niż 5000 km2; dopuszczalne jest prowadzenie pomiarów w ciekach naturalnych typu 19, 20, 24 i 25 o zlewni mniejszej niż 5000 km2, jeżeli jest to uzasadnione wydłużonym czasem retencji, tj. obecnością w zlewni cieku jezior lub zbiorników zaporowych) oraz ciekach typu 21.

3) W przypadku jednolitych części wód powierzchniowych występujących na obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych badania powinny być prowadzone jedynie wówczas, gdy zaplanowano badania fitoplanktonu; w przypadku jednolitych części wód występujących na obszarach narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych badanie chlorofilu "a" jest obligatoryjne.

4) Badania mogą być prowadzone tylko w ciekach typ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 i 26 oraz ciekach typu 19, 20, 24 i 25 o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego mniejszej niż 5000 km2.

5) Można wyznaczyć do badań jedynie w przypadkach, gdy transekty badawcze są ustanowione na odcinkach cieków, na których nie są i nie były prowadzone zabiegi techniczne obejmujące pogłębianie, bagrowanie, wykaszanie lub wypalanie roślinności.

6) W przypadku wyznaczenia do badań makrofitów wskazane jest badanie dodatkowego elementu biologicznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

METODYKI REFERENCYJNE POMIARÓW I BADAŃ W RAMACH MONITORINGU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH

Numer wskaźnika jakości wodyNazwa elementu, grupy wskaźników i poszczególnych wskaźnikówMetodyki referencyjne
metodametodyka1)
1Elementy biologiczne
1.1Fitoplankton / Indeks fitoplanktonowy IFPL / Indeks fitoplanktonowy PMPLUtermöhla obliczeniowa,

Metoda ilościowa i jakościowa

Pobór prób w terenie:

PN-EN ISO 5667-1

PN-ISO 5667-6

Utrwalanie i przechowywanie prób:

PN-EN ISO 5667-3

Analiza laboratoryjna:

PN-EN 15204

Metodyka poboru i analizy prób fitoplanktonu;

GIOŚ 2010 lub jej aktualizacja

Metodyka monitoringu i oceny potencjału ekologicznego zbiorników zaporowych na podstawie elementów biologicznych;

GIOŚ 2010 lub jej aktualizacja

Przewodnik metodyczny do badań terenowych i analiz laboratoryjnych fitoplanktonu w wodach przejściowych i przybrzeżnych;

GIOŚ 2009 lub jego aktualizacja

Metodyka oceny stanu ekologicznego jezior w oparciu o fitoplankton; GIOŚ 2008 lub jej aktualizacja

1.1.5Chlorofil "a"SpektrofotometrycznaProcedura badawcza na podstawie PN-ISO 10260
1.1.6Feofityna "a"SpektrofotometrycznaProcedura badawcza na podstawie PN-ISO 10260

Obliczanie feofityny według PN-ISO 10260

1.2Fitobentos / Multimetryczny Indeks Okrzemkowy IO dla rzek / Multimetryczny Indeks Okrzemkowy IOJ dla jeziorMikroskopowaPobór prób w terenie:

PN-EN 13946

Analiza laboratoryjna:

PN-EN 13946

PN-EN 14407

Wytyczne metodyczne do przeprowadzenia oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód rzek i jezior oraz potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód płynących Polski na podstawie badań fitobentosu;

GIOŚ 2010 lub ich aktualizacja

Metodyka monitoringu i oceny potencjału ekologicznego zbiorników zaporowych na podstawie elementów biologicznych;

GIOŚ 2010 lub jej aktualizacja

1.3Makrofity / Makrofitowy Indeks Rzeczny / Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego (ESMI)Obliczeniowa ilościowa i jakościowaPN-EN 14184

Metodyka MMOR; GIOŚ 2010 lub jej aktualizacja

Metoda oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego jezior polskich na podstawie makrofitów - ESMI;

GIOŚ 2006 lub jej aktualizacja

1.4Makroglony i rośliny okrytozalążkowe /

Wskaźnik SM

Obliczeniowa ilościowa i jakościowaPrzewodnik metodyczny do badań terenowych i analiz laboratoryjnych flory wodnej w wodach przejściowych i przybrzeżnych;

GIOŚ 2009 lub jego aktualizacja

1.5Makrobezkręgowce bentosoweMikroskopowa;

Obliczeniowa ilościowa i jakościowa

PN-EN 27828

PN-EN 28265

Metodyka monitoringu i oceny potencjału ekologicznego zbiorników zaporowych na podstawie elementów biologicznych;

GIOŚ 2010 lub jej aktualizacja

Przewodnik metodyczny do badań terenowych i analiz laboratoryjnych makrobezkręgowców bentosowych w wodach przejściowych i przybrzeżnych; GIOŚ 2009 lub jego aktualizacja

Metodyka MMI; GIOŚ 2009 lub jej aktualizacja

Metodyka reprezentatywnego poboru próbek siedliskowych makrobezkręgowców bentosowych z małych i średniej wielkości rzek MHS; GIOŚ 2009 lub jej aktualizacja

Metoda oceny stanu jezior na podstawie zoobentosu litoralowego LMI; GIOŚ 2012 lub jej aktualizacja

1.6IchtiofaunaElektropołowy oraz połowy zestawami nordyckimiPobór prób w terenie: PN-EN 14011 oraz PN-EN 14757;

Europejski Indeks Ichtiologiczny EFI+_PL;

GIOŚ 2013 lub jego aktualizacja

Wskaźnik Integralności Biotycznej IBI-PL;

GIOŚ 2013 lub jego aktualizacja

Zmodyfikowany Jeziorowy Indeks Rybny LFI+_PL;

GIOŚ 2013 lub jego aktualizacja

Metodyka badań ichtiofauny w jeziorach LFI-CEN_PL: GIOŚ 2013 lub jej aktualizacja

2Elementy hydromorfologiczne (wspierające element biologiczny)
2.1Reżim hydrologiczny (pływowy)Procedura badawcza
2.1.1.aIlość i dynamika przepływu wodyBezpośredniaPN-EN ISO 748
2.2Ciągłość strugi, strumienia, potoku, rzeki lub kanałuBezpośredniaPN-EN 15843

PN-EN 14614

2.3Warunki morfologiczneBezpośredniaPN-EN 15843

PN-EN 14614

3Elementy fizykochemiczne (wspierające element biologiczny)
3.1Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne
3.1.1Temperatura wodyTermometria (pomiar in situ podczas pobierania próbki)Procedura badawcza
3.1.2ZapachOrganoleptycznaProcedura badawcza na podstawie PN-EN 1622
3.1.3BarwaSpektrofotometrycznaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 7887
3.1.4PrzezroczystośćWidzialność krążka Secchiego - wizualnaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 7027
3.1.5Zawiesina ogólnaGrawimetryczna (wagowa)Procedura badawcza na podstawie PN-EN 872
3.1.6MętnośćTurbidymetryczna lub nefelometrycznaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 7027
3.2Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne
3.2.1Tlen rozpuszczonyElektrochemicznaProcedura badawcza na podstawie PN-EN 25814
MiareczkowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN 25813
3.2.2Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5)ElektrochemicznaProcedura badawcza na podstawie PN-EN 1899
MiareczkowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN 1899
3.2.3Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT- Mn (indeks nadmanganowy)MiareczkowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 8467
3.2.4Ogólny węgiel organicznySpektrofotometria w podczerwieniProcedura badawcza na podstawie PN-EN 1484
3.2.5Nasycenie tlenem %ElektrochemicznaProcedura badawcza na podstawie PN-EN 25814
MiareczkowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN 25813
3.2.6Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-CrSpektrofotometrycznaProcedura badawcza na podstawie PN-ISO 15705
MiareczkowaProcedura badawcza na podstawie PN-ISO 6060
3.3Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie
3.3.1ZasolenieGrawimetryczna (wagowa), elektrometryczna, konduktometrycznaProcedura badawcza
3.3.2Przewodność w 20°CElektrometryczna, konduktometrycznaProcedura badawcza na podstawie PN-EN 27888
3.3.3Substancje rozpuszczoneGrawimetryczna (wagowa)Procedura badawcza na podstawie PN-EN 15216
3.3.4SiarczanyGrawimetryczna (wagowa)Procedura badawcza na podstawie PN-ISO 9280
Chromatografia jonowa (IC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 10304
TurbidymetrycznaProcedura badawcza
3.3.5ChlorkiMiareczkowaProcedura badawcza na podstawie PN-ISO 9297
Chromatografia jonowa (IC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 10304
Analiza przepływowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15682
3.3.6WapńAtomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
Atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 7980
MiareczkowaProcedura badawcza na podstawie PN-ISO 6058
Chromatografia jonowa (IC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 14911
3.3.7MagnezAtomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
Atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 7980
Chromatografia jonowa (IC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 14911
3.3.8Twardość ogólnaMiareczkowa lub atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)Procedura badawcza na podstawie PN-ISO 6059 lub PN-EN ISO-7980
3.4Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia)
3.4.1Odczyn pHPotencjometrycznaProcedura badawcza
3.4.2Zasadowość ogólnaMiareczkowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 9963-1
3.5Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne)2)
3.5.1Azot amonowySpektrofotmetrycznaProcedura badawcza na podstawie PN-ISO 7150-1
MiareczkowaProcedura badawcza na podstawie PN-ISO 5664
Analiza przepływowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11732
Chromatografia jonowa (IC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 14911
3.5.2Azot KjeldahlaMiareczkowa (Kjeldahla)Procedura badawcza na podstawie PN-EN 25663
SpektrofotometrycznaProcedura badawcza
3.5.3Azot azotanowy / azotanySpektrofotometrycznaProcedura badawcza
Analiza przepływowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 13395
Chromatografia jonowa (IC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 10304-1
3.5.4Azot azotynowy / azotynySpektrofotometrycznaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 26777
Analiza przepływowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 13395
Chromatografia jonowa (IC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 10304-1
3.5.5Azot ogólnyObliczeniowaProcedura obliczeniowa
Analiza przepływowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11905-1
3.5.6Fosforany PO4SpektrofotometrycznaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 6878
Analiza przepływowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15681-2
Chromatografia jonowa (IC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 10304-1
3.5.7Fosfor ogólnySpektrofotometrycznaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 6878
Analiza przepływowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15681-2
3.5.8KrzemionkaSpektrofotometrycznaProcedura badawcza na podstawie PN ISO 6382
Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
3.6Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne
3.6.1Aldehyd mrówkowySpektrofotometrycznaProcedura badawcza
3.6.2ArsenAtomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniowąProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15586
Spektrometria masowa z plazmą

wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)

Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17294-2
3.6.3BarAtomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniowąProcedura badawcza
Spektrometria masowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17294-2
3.6.4BorAtomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniowąProcedura badawcza
Spektrometria masowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17294-2
3.6.5Chrom sześciowartościowySpektrofotometrycznaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 18412
Absorpcyjna spektrometria atomowa, po strąceniu Cr3+ (ASA)Procedura badawcza
Chromatografia jonowa (IC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 10304-3
3.6.6Chrom ogólny (suma +Cr3 i +Cr6)Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniowąProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15586
Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
Spektrometria masowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17294-2
Absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją płomieniową lub bezpłomieniowąProcedura badawcza na podstawie PN-EN 1233
3.6.7CynkAtomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniowąProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15586
Spektrometria masowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17294-2
Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją płomieniowąProcedura badawcza na podstawie PN-ISO 8288
3.6.8MiedźAtomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
Spektrometria masowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17294-2
Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniowąProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15586
3.6.9Fenole lotne - indeks fenolowySpektrofotometrycznaProcedura badawcza na podstawie PN-ISO 6439
Analiza przepływowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 14402
3.6.10Węglowodory ropopochodne - indeks oleju mineralnegoChromatografia gazowa (GC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 9377-2
3.6.11GlinAtomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
Spektrometria masowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17294-2
Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniowąProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15586
Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją płomieniowąProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 12020
3.6.12Cyjanki wolneSpektrofotometrycznaProcedura badawcza
MiareczkowaProcedura badawcza
Analiza przepływowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 14403
3.6.13Cyjanki związaneSpektrofotometrycznaProcedura badawcza
3.6.14MolibdenAtomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
Spektrometria masowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17294-2
Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniowąProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15586
3.6.15SelenAtomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniowąProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15586
Absorpcyjna spektrometria atomowa z generacją wodorkówProcedura badawcza na podstawie PN-ISO 9965
Spektrometria masowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17294-2
3.6.16SrebroAtomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniowąProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15586
Spektrometria masowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17294-2
3.6.17TalAbsorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniowąProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15586
Spektrometria masowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17294-2
3.6.18TytanAtomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniowąProcedura badawcza
Spektrometria masowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17294-2
3.6.19WanadAtomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
Spektrometria masowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17294-2
Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniowąProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15586
3.6.20AntymonAbsorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniowąProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15586
Atomowa spektrometria fluorescencyjna (ASF)Procedura badawcza
Spektrometria masowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17294-2
3.6.21FluorkiPotencjometryczna z zastosowaniem elektrody jonoselektywnejProcedura badawcza
Chromatografia jonowa (IC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 10304-1
3.6.22BerylAtomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
Spektrometria masowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17294-2
3.6.23KobaltAtomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniowąProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15586
Spektrometria masowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17294-2
3.6.24CynaMetoda atomowej spektrometrii fluorescencyjnej (ASF)Procedura badawcza
Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniowąProcedura badawcza
Metoda spektrometrii masowej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17294-2
4Grupa wskaźników chemicznych charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
4.1Substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej
4.1.1AlachlorChromatografia gazowa (GC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 10695 lub PN-EN ISO 6468
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
4.1.2AntracenChromatografia cieczowa (HPLC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17993
Chromatografia gazowa (GC)Procedura badawcza
4.1.3AtrazynaChromatografia cieczowa (HPLC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11369
Chromatografia gazowa (GC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 10695
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
4.1.4BenzenChromatografia gazowa (GC) z analizą fazy nadpowierzchniowejProcedura badawcza na podstawie PN-ISO 11423-1
Chromatografia gazowa z zastosowaniem techniki wypłukiwania i wyłapywania oraz desorpcji termicznej (GC-MS P&T)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15680
4.1.5Bromowany difenyloeterChromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
4.1.6Kadm i jego związkiAbsorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniowąProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15586
Spektrometria masowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17294-2
4.1.7C10-13 - chloroalkanyChromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
4.1.8ChlorfenwinfosChromatografia gazowa (GC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 10695 Procedura badawcza na podstawie PN-EN 12918
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
4.1.9Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)Chromatografia gazowa (GC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 10695 Procedura badawcza na podstawie PN-EN 12918
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
4.1.101,2-dichloroetan (EDC)Chromatografia gazowa (GC) lub P&T-GC-MSProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 10301 lub Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15680
4.1.11DichlorometanChromatografia gazowa (GC) lub P&T-GC-MSProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 10301 lub Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15680
4.1.12Ftalan di (2-etyloheksyl) (DEHP)Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 18856
4.1.13DiuronChromatografia cieczowa (HPLC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11369
4.1.14EndosulfanChromatografia gazowa (GC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 6468
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
4.1.15FluorantenChromatografia cieczowa (HPLC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17993
4.1.16Heksachlorobenzen (HCB)Chromatografia gazowa (GC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 6468
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
4.1.17Heksachlorobutadien (HCBD)Chromatografia gazowa (GC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 10301
Chromatografia gazowa z zastosowaniem techniki wypłukiwania i wyłapywania oraz desorpcji termicznej (GC-MS P&T)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15680
4.1.18Heksachlorocykloheksan (HCH)Chromatografia gazowa (GC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 6468
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
Lindan (γ-HCH)Chromatografia gazowa (GC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 6468
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
4.1.19IzoproturonChromatografia cieczowa (HPLC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11369
4.1.20Ołów i jego związkiAtomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniowąProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15586
Spektrometria masowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17294-2
4.1.21Rtęć i jej związkiAtomowa spektrometria fluorescencyjna (ASF)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17852 lub inna procedura badawcza z uwzględnieniem prekoncentracji
4.1.22NaftalenChromatografia cieczowa (HPLC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17993
Chromatografia gazowa z zastosowaniem techniki wypłukiwania i wyłapywania oraz desorpcji termicznej (GC-MS P&T)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15680
4.1.23Nikiel i jego związkiAtomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
Spektrometria masowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17294-2
Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniowąProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15586
4.1.24Nonylofenol (p-nonylofenol)Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas GC-MSProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 18857-1
4.1.25Oktylofenol (4-(1.1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas GC-MSProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 18857-1
4.1.26PentachlorobenzenChromatografia gazowa (GC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 6468
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
4.1.27Pentachlorofenol (PCP) i jego soleChromatografia gazowa (GC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN 12673 lub PN-EN ISO 6468
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
4.1.28Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)Chromatografia cieczowa (HPLC, UPLC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17993 lub inna procedura badawcza (dla UPLC)
RP HPLC z detekcją spektrofluorymetryczną lub UV-VISProcedura badawcza na podstawie metodyki GIOŚ-008.95-WS.3
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
Benzo(a)pirenChromatografia cieczowa (HPLC, UPLC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17993 lub inna procedura badawcza (dla UPLC)
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
Benzo(b)fluorantenChromatografia cieczowa (HPLC, UPLC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17993 lub inna procedura badawcza (dla UPLC)
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
Benzo(k)fluorantenChromatografia cieczowa (HPLC, UPLC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17993 lub inna procedura badawcza (dla UPLC)
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
Benzo(g,h,i)perylenChromatografia cieczowa (HPLC, UPLC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17993 lub inna procedura badawcza (dla UPLC)
Chromatografia gazowa

ze spektrometrią mas (GC-MS)

Procedura badawcza
Indeno(1,2,3-cd)pirenChromatografia cieczowa (HPLC, UPLC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17993 lub inna procedura badawcza (dla UPLC)
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
4.1.29SymazynaChromatografia cieczowa (HPLC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11369
Chromatografia gazowa (GC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 10695
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
4.1.30Związki tributylocyny (kation tributylocyny)Chromatografia gazowa (GC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 17353
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
4.1.31Trichlorobenzen (TCB)Chromatografia gazowa (GC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 6468
Chromatografia gazowa z zastosowaniem techniki wypłukiwania i wyłapywania oraz desorpcji termicznej (GC-MS P&T)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15680
4.1.32Trichlorometan (chloroform)Chromatografia gazowa (GC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 10301
Chromatografia gazowa z zastosowaniem techniki wypłukiwania i wyłapywania oraz desorpcji termicznej (GC-MS P&T)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15680
4.1.33TrifluralinaChromatografia gazowa (GC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 10695
Chromatografia gazowa

ze spektrometrią mas (GC-MS)

Procedura badawcza
4.2Wskaźniki innych substancji zanieczyszczających (według KOM 2006/0129(COD))
4.2.1Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4)Chromatografia gazowa (GC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 10301
Chromatografia gazowa z zastosowaniem techniki wypłukiwania i wyłapywania oraz desorpcji termicznej (GC-MS P&T)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15680
4.2.2AldrynaChromatografia gazowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 6468
Chromatografia gazowa

ze spektrometrią mas (GC-MS)

Procedura badawcza
4.2.3DieldrynaChromatografia gazowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 6468
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
4.2.4EndrynaChromatografia gazowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 6468
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
4.2.5IzodrynaChromatografia gazowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 6468
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
4.2.6DDT całkowity, w tym izomer para-paraChromatografia gazowa (GC) gc-rnsProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 6468
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
4.2.7Trichloroetylen (TRI)Chromatografia gazowa (GC) lub P&T-GC-MSProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 10301
Chromatografia gazowa z zastosowaniem techniki wypłukiwania i wyłapywania oraz desorpcji termicznej (GC-MS P&T)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15680
4.2.8Tetrachloroetylen (nadchloroetylen (PER))Chromatografia gazowa (GC)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 10301
Chromatografia gazowa z zastosowaniem techniki wypłukiwania i wyłapywania oraz desorpcji termicznej (GC-MS P&T)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15680
4.2.9Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)Chromatografia gazowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 6468
Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)Procedura badawcza
4.3Grupa wskaźników charakteryzujących występowanie innych substancji chemicznych
4.3.1Żelazo ogólneAtomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
SpektrofotometrycznaProcedura badawcza na podstawie PN-ISO 6332
Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniowąProcedura badawcza na podstawie PN-EN 15586
Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją płomieniowąProcedura badawcza
4.3.2ManganAtomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 11885
SpektrofotometrycznaProcedura badawcza
Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją bezpłomieniowąProcedura badawcza na podstawie PN-EN 15586
Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA) z atomizacją płomieniowąProcedura badawcza
4.3.3Chlor całkowitySpektrofotometrycznaProcedura badawcza na podstawie PN-ISO 7393-2
MiareczkowaProcedura badawcza na podstawie PN-ISO 7393-3
4.3.4AOX - adsorbowane związki chloroorganiczneMiareczkowania kulometrycznegoProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 9562
4.3.5BTX - lotne węglowodory aromatyczneChromatografia gazowa (GC)Procedura badawcza na podstawie PN-ISO 11423-1
Chromatografia gazowa z zastosowaniem techniki wypłukiwania i wyłapywania oraz desorpcji termicznej (GC-MS P&T)Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15680
4.3.6Substancje powierzchniowo czynne anionoweSpektrofotometrycznaProcedura badawcza na podstawie PN-EN 903
Analiza przepływowaProcedura badawcza
4.3.7Substancje powierzchniowo czynne niejonowePomiar z odczynnikiem DragendorffaProcedura badawcza na podstawie PN-ISO 7875-2
SpektrofotometrycznaProcedura badawcza
5Wskaźniki mikrobiologiczne
5.1Bakterie grupy coli (liczba lub NPL)Fermentacyjna probówkowaProcedura badawcza
Filtracja membranowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 8199 Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 9308-1
Test mikropłytkowyProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 9308-3
Test COLILERTProcedura badawcza
5.2Bakterie grupy coli typu kątowego - Escherichia coli (liczba lub NPL)Fermentacyjna probówkowaProcedura badawcza
Filtracja membranowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 8199 Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 9308-1
Test mikropłytkowyProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 9308-3
Test COLILERTProcedura badawcza
5.3Paciorkowce kałowe (enterokoki) (liczba lub NPL)ProbówkowaProcedura badawcza
Filtracja membranowaProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 8199 Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 7899-2
Test mikropłytkowyProcedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 7899-1
Test ENTEROLERTProcedura badawcza
Objaśnienia:

1) Metodykę referencyjną dobiera się, zgodnie z metodami podanymi w rozporządzeniu, w pierwszej kolejności spośród metodyk znormalizowanych (norm), pod warunkiem że są spełnione wymagania określone w § 18 rozporządzenia.

2) W jednolitych częściach wód przejściowych i przybrzeżnych substancje biogenne bada się według metodyki Manual for Marine Monitoring in the COMBINE Programme of HELCOM; HELCOM, 1997.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).
2 Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275).