Zm.: rozporządzenie w sprawie dopuszczalności użycia przez funkcjonariuszy Służby Więziennej broni oraz stosowania siły fizycznej i szczególnych środków bezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.14.95

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 marca 1972 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalności użycia przez funkcjonariuszy Służby Więziennej broni oraz stosowania siły fizycznej i szczególnych środków bezpieczeństwa.

Na podstawie art. 214 Kodeksu karnego wykonawczego (Dz. U. z 1969 r. Nr 13, poz. 98) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1971 r. w sprawie dopuszczalności użycia przez funkcjonariuszy Służby Więziennej broni oraz stosowania siły fizycznej i szczególnych środków bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 18, poz. 182) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7:
a)
w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) użycie pałek gumowych",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Szczególny środek bezpieczeństwa określony w ust. 2 pkt 6 może być stosowany tylko w razie zbiorowego groźnego nieposłuszeństwa.";

2)
w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Względem kobiet ciężarnych i karmiących nie stosuje się szczególnych środków bezpieczeństwa wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2-5, a względem wszystkich kobiet szczególnego środka bezpieczeństwa wymienionego w § 7 ust. 2 pkt 6.";

3)
w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Z zastosowania szczególnych środków bezpieczeństwa oraz siły fizycznej sporządza się protokół. O zastosowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa oraz siły fizycznej względem tymczasowo aresztowanego zawiadamia się organ, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany, a o użyciu pałek gumowych względem skazanego, tymczasowo aresztowanego albo osoby umieszczonej w ośrodku przystosowania społecznego zawiadamia się organy sądowego i prokuratorskiego nadzoru penitencjarnego."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.