Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.27.120

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 kwietnia 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1984 r. w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość (Dz. U. z 1987 r. Nr 34, poz. 192, z 1988 r. Nr 30, poz. 209 i z 1989 r. Nr 48, poz. 265) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 skreśla się ust. 2,
2)
określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia wzory okładek i pierwszych stron dowodu osobistego i tymczasowego dowodu osobistego zastępuje się wzorami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia dowody osobiste i tymczasowe dowody osobiste mogą być sporządzane odpowiednio na formularzach według wzorów określonych dotychczas w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, do ich wyczerpania, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1993 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZORY OKŁADEK I PIERWSZYCH STRON DOWODU OSOBISTEGO I TYMCZASOWEGO DOWODU OSOBISTEGO

RZECZPOSPOLITA POLSKA

DOWÓD OSOBISTY

(okładka) str. 1

(grafika pominięta)

RZECZPOSPOLITA POLSKA

TYMCZASOWY DOWÓD OSOBISTY

(okładka) str. 1

(grafika pominięta)