Zm.: rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.158.1125

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU1)
z dnia 23 sierpnia 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 141, poz. 1008) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 146, poz. 1421) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) Certyfikat instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej (Certificate of the Air Navigation Service Provider) upoważniający odpowiednio do zapewniania:

a) w ramach służb ruchu lotniczego (ATS - Air Traffic Services):

- służby kontroli obszaru (ACC - Area Control Service) - upoważniający do zapewniania służby kontroli ruchu lotniczego dla lotów kontrolowanych, wykonywanych w obszarach kontrolowanych Rejonu Informacji Powietrznej FIR Warszawa,

- służby kontroli zbliżania (APP - Approach Control Service) - upoważniający do zapewniania służby kontroli ruchu lotniczego dla lotów kontrolowanych przylatujących lub odlatujących statków powietrznych na jedno lotnisko lub więcej lotnisk,

- służby kontroli lotniska (TWR - Aerodrome Control Service) - upoważniający do zapewniania służby kontroli ruchu lotniczego dla ruchu lotniskowego,

- służby informacji powietrznej (FIS - Flight Information Service) - upoważniający do zapewniania służby ruchu lotniczego w celu udzielania wskazówek i informacji użytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów załogom zainteresowanych statków powietrznych,

- służby lotniskowej informacji powietrznej (AFIS - Aerodrome Flight Information Service) - upoważniający do zapewniania służby ruchu lotniczego na lotniskach niekontrolowanych, informującej załogi statków powietrznych zainteresowanych uzyskaniem informacji o ruchu innych statków powietrznych w Rejonie Informacji Powietrznej FIR Warszawa,

- służby alarmowej (ALRS - Alerting Service) - upoważniający do zapewniania służby zawiadamiającej właściwe organizacje, organy lub instytucje o statkach powietrznych potrzebujących pomocy w zakresie poszukiwania i ratownictwa oraz w celu współdziałania z nimi w razie potrzeby,

b) w ramach służb łączności, nawigacji i dozorowania (CNS - Communication, Navigation and Surveillance Services):

- służby łączności (COM - Communication Service) - upoważniający do zapewniania łączności ziemia - ziemia, ziemia - powietrze oraz powietrze - powietrze dla celów służby kontroli ruchu lotniczego (ATC - Air Traffic Control),

- służby nawigacji w zakresie urządzeń i usług (NAV - Navigation Service) - upoważniający do zapewniania statkom powietrznym informacji o pozycji i czasie,

- służby dozorowania (SUR - Surveillance Service) - upoważniający do zapewniania umożliwienia określenia pozycji statku powietrznego w celu zapewnienia bezpiecznej separacji,

c) służb meteorologicznych (MET - Meteorological Services) - upoważniający do zapewniania służb meteorologicznych dla żeglugi powietrznej,

d) służby informacji lotniczej (AIS - Aeronautical Information Service) - upoważniający do zapewniania dostarczania danych lub informacji lotniczych, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa, regularności i efektywności żeglugi powietrznej.";

2)
w § 20 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) certyfikacji instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej - ponadto programów ochrony, o których mowa w art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).