Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpłatnego zaopatrywania chorych na cukrzycę w leki przeciwcukrzycowe i testy diagnostyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.42.207

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 9 października 1986 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego zaopatrywania chorych na cukrzycę w leki przeciwcukrzycowe i testy diagnostyczne.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza się, co następuje:
W § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 grudnia 1982 r. w sprawie bezpłatnego zaopatrywania chorych na cukrzycę w leki przeciwcukrzycowe i testy diagnostyczne (Dz. U. Nr 39, poz. 266) dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) Diaphan (Keto - Diastix)".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.