Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów wybuchowych na drogach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.22.130

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW KOMUNIKACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 23 maja 1973 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów wybuchowych na drogach publicznych.

Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1961 r. Nr 53, poz. 295 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 1965 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów wybuchowych na drogach publicznych (Dz. U. z 1965 r. Nr 22, poz. 139, z 1967 r. Nr 21, poz. 95, z 1969 r. Nr 5, poz. 36 i z 1970 r. Nr 8, poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kierowca pojazdu samochodowego, przewożącego materiały wybuchowe, powinien posiadać prawo jazdy kategorii C lub D, a kierowca pojazdu samochodowego z przyczepą o dopuszczalnym ciężarze całkowitym większym niż 750 kg - ponadto prawo jazdy kategorii E.",

2)
w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Pojazdy samochodowe i przyczepy użyte do przewozu materiałów wybuchowych powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia do przewozu materiałów niebezpiecznych.",

3)
w § 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą dokonywanego przez zakłady górnicze przewozu materiałów wybuchowych oraz sprzętu pomocniczego w samochodach ciężarowych ze specjalnie przystosowanym nadwoziem (w ruchomych składach materiałów wybuchowych); przepis ten stosuje się również do jednostek organizacyjnych podległych Centralnemu Urzędowi Geologii.",

4)
w § 38 ust. 2 wyrazy "do dnia 31 grudnia 1972 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 1976 r."
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.