§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.14.78

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lutego 1997 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6, poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9 w ust. 8 po wyrazach "nie wyższych niż 3,0" dodaje się wyrazy "dla maszyn i urządzeń, o których mowa w ust. 7";
2)
w § 13 w ust. 1 w pkt 5 po wyrazach "samochodów nabytych" dodaje się wyrazy "albo przyjętych do odpłatnego używania".