Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.347

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 lutego 2013 r.
zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 i Nr 240, poz. 1430 oraz z 2012 r. poz. 637) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2008 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 221, poz. 1446 oraz z 2012 r. poz. 91) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. W skład Naczelnej Prokuratury Wojskowej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Oddział Prezydialny;

2) Oddział Postępowania Przygotowawczego;

3) Oddział Postępowania Sądowego;

4) Wydział Prawny;

5) Wydział Kadr.";

2) w § 16:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do podstawowych zadań Oddziału Prezydialnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej należy:",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przygotowywanie informacji o charakterze ogólnym dla Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów, Prokuratora Generalnego i innych organów w zakresie działania jednostek, z uwzględnieniem materiałów przedstawionych przez inne oddziały i wydziały;",

c) w pkt 4 po lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) udostępnianie informacji publicznej w zakresie właściwości Naczelnej Prokuratury Wojskowej;",

d) w pkt 8 po lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) zapewnienie przestrzegania bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej;",

e) po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej.";

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Do podstawowych zadań Oddziału Postępowania Przygotowawczego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej należy:

1) sprawowanie nadzoru procesowego związanego z realizacją uprawnień Naczelnego Prokuratora Wojskowego w postępowaniu przygotowawczym;

2) koordynowanie i kontrolowanie prawidłowości sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym przez wojskowe prokuratury okręgowe oraz sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez wojskowe prokuratury okręgowe;

3) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach nieobjętych zwierzchnim nadzorem służbowym;

4) udział prokuratorów w posiedzeniach Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, zwanej dalej "IWSN", w zakresie dotyczącym sądowej kontroli postępowania przygotowawczego;

5) opiniowanie wniosków o wyrażenie zgody na wystąpienie do sądu wojskowego o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego;

6) wykonywanie zadań dotyczących realizacji kompetencji Prokuratora Generalnego, w zakresie kontroli operacyjnej, czynności operacyjno-rozpoznawczych dokonywanych przez uprawnione organy podejmowanych w ramach upoważnienia udzielonego w tym zakresie Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu;

7) kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości, na podstawie badań akt, analiz informacji otrzymanych z wojskowych prokuratur okręgowych i wojskowych prokuratur garnizonowych oraz innych ustaleń dokonanych w wyniku działalności służbowej oddziału;

8) koordynowanie działań prokuratury w zakresie określonych rodzajów przestępstw;

9) monitorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach o określone rodzaje przestępstw;

10) działalność w zakresie interpretacji i ujednolicenia stosowania przepisów dotyczących postępowania przygotowawczego;

11) wykonywanie czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w zakresie postępowania przygotowawczego;

12) sprawowanie nadzoru procesowego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

13) sprawowanie nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez prokuratorów, o których mowa w § 238-242;

14) opracowywanie opinii prawnych w zakresie postępowania przygotowawczego;

15) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych;

16) rozpatrywanie petycji, skarg, wniosków i meldunków w zakresie kompetencji oddziału.";

4) uchyla się § 18;
5) w § 21:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do podstawowych zadań Wydziału Kadr w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej należy:",

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wykonywanie zadań związanych z naborem i powoływaniem kandydatów na stanowiska prokuratorów oraz z wyznaczaniem asesorów, a także z zawieraniem stosunków pracy z kandydatami na stanowiska urzędników i innych pracowników Naczelnej Prokuratury Wojskowej;",

c) pkt 4-6 otrzymują brzmienie:

"4) przygotowywanie wystąpień lub wniosków do Prokuratora Generalnego i Ministra Obrony Narodowej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego prokuratorów;

5) przygotowywanie projektów powołań prokuratorów do pełnienia funkcji oraz powierzenia pełnienia funkcji, mianowania asesorów oraz decyzji personalnych w sprawie wyznaczeń na stanowiska służbowe asesorów;

6) przygotowywanie dokumentów w sprawach delegowania do innych jednostek;",

d) w pkt 14 lit. c i d otrzymują brzmienie:

"c) sprawowanie nadzoru nad szkoleniem fachowym,

d) współpraca z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury;",

e) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) utrzymywanie merytorycznych, roboczych kontaktów z komórkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach kadr Prokuratury Generalnej i Ministerstwa Obrony Narodowej;";

6) w § 22 uchyla się pkt 3;
7) w § 23:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do podstawowych zadań wydziału prezydialnego w wojskowej prokuraturze okręgowej należy:",

b) po pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

"8) zapewnienie przestrzegania bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w wojskowej prokuraturze okręgowej oraz podległych wojskowych prokuraturach garnizonowych;

9) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej.";

8) w § 24:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do podstawowych zadań wydziału śledczego w wojskowej prokuraturze okręgowej należy:",

b) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) o czyny zabronione wyczerpujące znamiona przestępstwa, dla których właściwy jest wojskowy sąd okręgowy (z wyjątkiem zleconych wojskowej prokuraturze garnizonowej do prowadzenia przez wojskowego prokuratora okręgowego),",

c) po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale;

4) prowadzenie spraw dotyczących przekazywania osób ściganych na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.";

9) uchyla się § 25;
10) w § 26:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do podstawowych zadań wydziału postępowania przygotowawczego w wojskowej prokuraturze okręgowej należy:",

b) po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w podległych wojskowych prokuraturach garnizonowych.";

11) w § 30:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do podstawowych zadań działu prezydialnego w wojskowej prokuraturze garnizonowej należy:",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) załatwianie petycji, skarg, wniosków i meldunków w zakresie kompetencji działu;",

c) po pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

"9) zapewnienie przestrzegania bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w wojskowej prokuraturze garnizonowej;

10) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej.";

12) w § 31 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do podstawowych zadań działu postępowania karnego w wojskowej prokuraturze garnizonowej należy:";

13) w § 43 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Naczelny Prokurator Wojskowy - pisma kierowane do Prokuratora Generalnego oraz jego zastępców; inne pisma kierowane do Prokuratury Generalnej mogą podpisywać zastępca Naczelnego Prokuratora Wojskowego, szef oddziału lub szef wydziału;";

14) § 45 otrzymuje brzmienie:

"§ 45. 1. Godziny urzędowania w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej ustala Naczelny Prokurator Wojskowy.

2. Godziny urzędowania w wojskowej prokuraturze okręgowej oraz w podległych wojskowych prokuraturach garnizonowych ustala wojskowy prokurator okręgowy.";

15) § 49 otrzymuje brzmienie:

"§ 49. W celu realizacji zadań służbowych Naczelny Prokurator Wojskowy i wojskowi prokuratorzy okręgowi mogą wydawać zarządzenia wewnętrzne, rozkazy, decyzje, pisma okólne i wytyczne, a wojskowi prokuratorzy garnizonowi - zarządzenia wewnętrzne, rozkazy i decyzje.";

16) w § 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prokuratorzy powołani do pełnienia funkcji wizytatora, rzecznika prasowego oraz rzecznika dyscyplinarnego wykonują także inne zlecone im zadania, niewchodzące w zakres pełnionej funkcji.";

17) w § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wewnętrzny nadzór służbowy wobec asesora jest sprawowany również przez aprobatę.";

18) § 56-58 otrzymują brzmienie:

"§ 56. Aprobata lub jej odmowa następuje poprzez zamieszczenie na rękopisie albo odpisie pisma procesowego akceptacji projektu decyzji, daty i podpisu oraz odciśnięcie pieczęci służbowej.

§ 57. W razie odmowy aprobaty informuje się asesora o powodach tej decyzji i udziela mu wskazówek co do sposobu załatwienia sprawy lub usunięcia stwierdzonych uchybień.

§ 58. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli uzyskanie aprobaty przed podjęciem określonej decyzji jest niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione, a okoliczności sprawy wymagają niezwłocznego działania, asesor decyduje samodzielnie i zawiadamia bezzwłocznie przełożonego lub zwierzchnika służbowego o zajętym stanowisku.";

19) uchyla się § 59;
20) w § 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wizytację należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 4 lata.";

21) § 67 otrzymuje brzmienie:

"§ 67. Zarządzenie o przeprowadzeniu lustracji wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury wydają podmioty wymienione w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.";

22) w § 71 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W ramach wizytacji przeprowadza się także okresową ocenę pracy prokuratorów.";

23) w § 74 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) oceny badanych działów pracy i ogólną ocenę kontrolowanej jednostki oraz okresową ocenę pracy prokuratorów, osobną ocenę pracy wojskowego prokuratora okręgowego lub wojskowego prokuratora garnizonowego, a także określenie poziomu pracy urzędników i innych pracowników;";

24) § 79 otrzymuje brzmienie:

"§ 79. 1. Przedstawioną przez zespół wizytacyjny ocenę pracy wojskowej prokuratury okręgowej zatwierdza, po rozpatrzeniu ewentualnych uwag kierownika kontrolowanej jednostki, Prokurator Generalny, który podpisuje również zalecenia powizytacyjne.

2. Przedstawioną przez zespół wizytacyjny ocenę pracy wojskowej prokuratury garnizonowej zatwierdza, po rozpatrzeniu ewentualnych uwag kierownika kontrolowanej jednostki, wojskowy prokurator okręgowy, który podpisuje również zalecenia powizytacyjne.";

25) § 81 otrzymuje brzmienie:

"§ 81. 1. Omówienie wyników wizytacji wojskowej prokuratury okręgowej odbywa się z udziałem Prokuratora Generalnego i Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

2. Omówienie wyników wizytacji wojskowej prokuratury garnizonowej odbywa się z udziałem Naczelnego Prokuratora Wojskowego i wojskowego prokuratora okręgowego.";

26) uchyla się § 89;
27) § 90 otrzymuje brzmienie:

"§ 90. 1. Wyłączenie do prowadzenia w odrębnym postępowaniu sprawy poszczególnych osób lub o poszczególne czyny wymaga wydania postanowienia.

2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się:

1) podmiotowy i przedmiotowy zakres wyłączenia;

2) sposób wyłączenia - przez dokładne wskazanie nazwy i daty przeprowadzonych dowodów lub innych sporządzonych dokumentów oraz numeru karty lub miejsca złożenia dowodów rzeczowych z zaznaczeniem, czy dokumenty wydziela się w oryginale, czy w odpisie lub kopii.

3. Czas trwania postępowania przygotowawczego w wyłączonej sprawie liczy się od dnia wszczęcia postępowania pierwotnego tylko wtedy, gdy sprawa ta była objęta zakresem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia. W takim przypadku wyłączona sprawa obejmuje także odpis postanowienia o wszczęciu oraz o przedłużeniu okresu śledztwa albo dochodzenia.

4. Jeżeli w podlegającej wyłączeniu innej sprawie niż określona w ust. 3 były dokonywane czynności procesowe, czas trwania postępowania przygotowawczego liczy się od dnia pierwszej czynności, co należy określić w postanowieniu o wyłączeniu sprawy.

5. W wyłączonej sprawie wydaje się postanowienie o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia.";

28) w § 100 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przepisy wydane na podstawie art. 17 ust. 25 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze;";

29) § 101 otrzymuje brzmienie:

"§ 101. Kierownik jednostki nadrzędnej może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przekazać podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania sprawę z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 100 ust. 1.";

30) w § 112 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wniosek o przedłużenie okresu śledztwa na czas powyżej roku składa się właściwemu prokuratorowi nadrzędnemu nad prokuratorem nadzorującym lub prowadzącym śledztwo, nie później niż na 14 dni przed upływem terminu zakończenia śledztwa.";

31) w § 141:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W celu uzyskania zgody Naczelnego Prokuratora Wojskowego na wystąpienie do sądu wojskowego o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego prokurator prowadzący lub nadzorujący śledztwo przesyła akta sprawy wraz z uzasadnionym wnioskiem szefowi Oddziału Postępowania Przygotowawczego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, za pośrednictwem wojskowego prokuratora okręgowego, który dołącza swoją opinię w kwestii zasadności dopuszczenia dowodu.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. O przesłuchaniu podejrzanego, od którego przyjęto zobowiązanie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym, i o wydaniu postanowienia o odmowie wystąpienia z wnioskiem o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego oraz o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia przez sąd wojskowy dowodu z zeznań świadka koronnego prokurator prowadzący lub nadzorujący postępowanie przygotowawcze zawiadamia drogą służbową, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, szefa Oddziału Postępowania Przygotowawczego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej.";

32) § 208 otrzymuje brzmienie:

"§ 208. Wskazanie sądu wojskowego właściwego do rozpoznania sprawy następuje przez wymienienie nazwy tego sądu i jego siedziby oraz powołanie przepisów uzasadniających właściwość rzeczową i miejscową.";

33) w § 228:
a) uchyla się ust. 2,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przejęcia osoby ściganej, przekazywanej do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie nakazu, dokonuje właściwa wojskowa prokuratura okręgowa po bezpośrednich uzgodnieniach z organem sądowym państwa wykonania nakazu albo za pośrednictwem punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowniczej lub Prokuratury Generalnej. W celu wydania tymczasowo aresztowanego z aresztu śledczego należy przesłać administracji aresztu śledczego nakaz wydania wraz z odpisem postanowienia wojskowego sądu okręgowego o przekazaniu osoby ściganej.";

34) w § 258 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kasację od orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, wnosi do IWSN za pośrednictwem sądu wojskowego odwoławczego odpowiednio - prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej lub prokurator wojskowej prokuratury okręgowej.";

35) § 270 otrzymuje brzmienie:

"§ 270. W razie zaistnienia sytuacji określonej w art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474 oraz z 2012 r. poz. 1529) prokurator wojskowej prokuratury garnizonowej wszczyna postępowanie dyscyplinarne, a wszczęte wcześniej przejmuje do własnego prowadzenia.";

36) w § 271 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) skierować do sądu wojskowego wniosek o ukaranie dyscyplinarne albo o wydanie orzeczenia, o którym mowa w art. 61 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej.";

37) § 275 otrzymuje brzmienie:

"§ 275. W ramach współdziałania z dowódcami jednostek wojskowych w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa prokurator:

1) na prośbę dowódców rodzajów sił zbrojnych lub z własnej inicjatywy może złożyć informację o stanie przestępczości i o stanie przestrzegania prawa przez podległych im żołnierzy i pracowników wojska;

2) może skierować na prośbę innych niż wymienieni w pkt 1 dowódców jednostek wojskowych oraz kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej, właściwą w sprawach dyscypliny wojskowej - informacje o stanie zagrożenia przestępczością i innymi naruszeniami prawa z odpowiednimi informacjami;

3) podejmuje działania zmierzające do tworzenia prawnych i organizacyjnych warunków przeciwdziałania naruszeniom prawa.";

38) § 277 otrzymuje brzmienie:

"§ 277. Skargę na czynności lub zachowanie prokuratora i pracownika rozpatruje jego przełożony.";

39) uchyla się § 282;
40) w § 284 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wojskowe prokuratury garnizonowe przedstawiają do dnia 5 stycznia każdego roku wojskowym prokuratorom okręgowym, a wojskowi prokuratorzy okręgowi do dnia 10 stycznia każdego roku - do Oddziału Prezydialnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej - roczne sprawozdania z wpływu i sposobu załatwiania spraw, o których mowa w ust. 1.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.