Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1946 r. o należnościach funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.31.134

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 marca 1947 r.
o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1946 r. o należnościach funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Na podstawie art. 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1946 r. o należnościach funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 79) wprowadza się zmiany następujące:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"Funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa publicznego w razie podróży służbowej (komisji) lub delegacji do miejscowości położonej poza zwykłym ich miejscem służbowym należą się:

a) diety,

b) zwrot kosztów przejazdu,

c) zwrot kosztów noclegu.".

2)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"Za członka rodziny uważa się pozostających na utrzymaniu funkcjonariusza służby bezpieczeństwa publicznego: żonę oraz dzieci (z małżeństwa, pozamałżeńskie, przysposobione) i pasierbów do lat 14, o ile zaś uczęszczają do zakładów naukowych - do czasu ich ukończenia.".

3)
§ 15 otrzymuje brzmienie:

"Diety wynoszą dziennie 250 zł. Przy podróżach do m.st. Warszawy, do m. Gdańska, do m. Gdyni lub powiatu morskiego oraz na teren Ziem Odzyskanych dolicza się do diet 50 zł dziennie.".

4)
§§ 16 i 18 skreśla się.
5)
Po § 37 wstawia się osobny rozdział treści następującej:

"Rozdział 2a.

Zwrot kosztów noclegu.

§ 37a. 1. Funkcjonariuszowi służby bezpieczeństwa publicznego przysługuje prawo zwrotu kosztów noclegów za noce spędzone w miejscowości będącej celem podróży lub delegacji służbowej podczas całego okresu pobytu w tej miejscowości.

2. Funkcjonariusz służby bezpieczeństwa publicznego otrzymuje zwrot kosztów noclegu za noc spędzoną w innej miejscowości, jeżeli pobyt w tej miejscowości był konieczny ze względów komunikacyjnych w drodze do miejscowości względnie z miejscowości będącej celem podróży lub delegacji służbowej.

§ 37b. Zwrot kosztów noclegu przysługuje tylko do wysokości 120 zł za nocleg i tylko w tym przypadku, jeżeli funkcjonariusz służby bezpieczeństwa publicznego z braku miejsca nie mógł skorzystać i nie korzystał z noclegu w służbowym domu noclegowym. Fakt niekorzystania z noclegu w służbowym domu noclegowym winien być uwidoczniony w postaci adnotacji służbowej na delegacji.

§ 37c. Podstawą do obliczania kosztów noclegu są rachunki hoteli. Rachunki będą uwzględniane tylko do wysokości określonej w § 37b.

§ 37d. W przypadku nie przedłożenia rachunku funkcjonariuszowi służby bezpieczeństwa publicznego służy prawo tylko do ryczałtu w wysokości 80 zł za każdą noc, spędzoną w miejscowości, będącej celem podróży służbowej lub delegacji, albo w innej miejscowości w warunkach określonych w § 37a ust. 2.".

6)
§ 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli z przyczyn od przeniesionego niezależnych nie może nastąpić przewóz, określony w ust. 1, zwraca się koszty przewozu dokonanego innymi środkami komunikacji.".

7)
§ 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Wszelkie rachunki diet, kosztów przejazdu i kosztów noclegów z tytułu podróży służbowej, krótkotrwałej delegacji, przeniesień powinny być przedstawione w terminie 14 dni, licząc od następującego dnia po odbyciu podróży służbowej, delegacji lub przeniesienia, rachunki zaś kosztów przewozu urządzenia domowego - w terminie 14 dni, licząc od następnego dnia po dokonaniu przewozu urządzenia domowego.".

8)
§ 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"W przypadkach podróży służbowej lub delegacji diety, zwrot kosztów podróży i noclegów wypłaca ta władza, która zarządziła podróż służbową lub delegację.".

9)
§ 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa publicznego, udającym się w podróż służbową, służy prawo do zaliczki nieprzekraczającej przypuszczalnych kosztów przejazdu, noclegu i diet.".

10)
§ 50 otrzymuje brzmienie:

"W przypadkach, w których podróże służbowe trwają dłuższy okres czasu lub stale się powtarzają, Minister Bezpieczeństwa Publicznego może przyznać za zgodą Ministra Skarbu, zamiast kosztów przejazdu, noclegu i diet, ryczałt płatny z góry wraz z uposażeniem.".

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Bezpieczeństwa Publicznego oraz Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1947 r.