§ 1. - Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu z dnia 28... - Dz.U.1958.3.9 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych i trybu postępowania przy egzekucji świadczeń pieniężnych od rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.3.9

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 stycznia 1958 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych i trybu postępowania przy egzekucji świadczeń pieniężnych od rolników (Dz. U. Nr 26, poz. 155) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ponadto podlegają egzekucji:

1) wierzytelności z tytułu dostaw obowiązkowych i kontraktacyjnych do wysokości 25% należności brutto za dostarczony towar,

2) wynagrodzenia za pracę najemną rolników w wysokości 1/5, gdy wynagrodzenia te nie przekraczają kwoty 1.200 zł miesięcznie, przy czym suma 500 zł zawsze jest wolna od egzekucji. Jeżeli dłużnik otrzymuje miesięcznie powyżej 1.200 zł, egzekucji podlega ponadto połowa kwoty przekraczającej 1.200 zł.";

2)
w § 2 skreśla się oznaczenie ust. 1 oraz skreśla się ust. 2 i 3, a w dotychczasowym ust. 1 dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

"11) trzoda chlewna, kontraktowana, jeżeli waga nie odpowiada warunkom handlowym, a termin dostawy nie upłynął bądź nie upływa w miesiącu przeprowadzenia egzekucji,

12) 1 parnik, 1 uprząż na każdego posiadanego konia.";

3)
wprowadza się nowy § 3 w brzmieniu:

"§ 3. Nadwyżki inwentarza żywego ponad ilości wymienione w art. 50 dekretu o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych i w § 2 niniejszego rozporządzenia podlegają zajęciu. Jeżeli zajęty inwentarz jest niezbędny do prowadzenia gospodarstwa rolnego, dalsze czynności egzekucyjne mogą nastąpić po wyrażeniu na nie zgody przez prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej. Jeżeli prezydium rady narodowej uchwali, aby pozostawić dłużnikowi część zajętego inwentarza, wówczas pasza i ściółka, niezbędne dla tego inwentarza do czasu najbliższych zbiorów, nie podlegają egzekucji.";

4)
paragrafy oznaczone dotychczas numeracją 3-13 otrzymują kolejną numerację 4-14.