Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sztucznych środkach słodzących. - Dz.U.1932.29.286 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sztucznych środkach słodzących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.29.286

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 1932 r.

USTAWA
z dnia 25 lutego 1932 r.
o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sztucznych środkach słodzących.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawą następującej treści:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sztucznych środkach słodzących (Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 797) ulega zmianom następującym:

1. Art. 10 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

"Winni sprzedaży sztucznych środków słodzących w przedsiębiorstwie, mającem zezwolenie na sprzedaż, osobie nieuprawnionej do nabywania tych środków ulegają karze pieniężnej od pięciuset do pięciu tysięcy złotych".

2. Art. 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Winni niedozwolonego użycia sztucznych środków słodzących w przedsiębiorstwach, wyrabiających artykuły żywności, a uprawnionych do posiadania powyższych środków, ulegają karze pieniężnej od dwustu do dwóch tysięcy złotych oraz karze konfiskaty wytworzonych artykułów żywności, a nadto karze aresztu od dwóch tygodni do trzech miesięcy.

§ 2. W razie braku uprawnienia do posiadania sztucznych środków słodzących mają zastosowanie przepisy ustawy karnej skarbowej o jednoczynowym zbiegu przestępstw".

Ustawa niniejsza stosuje się również do czynów, popełnionych przed jej wejściem w życie. Jednak dawne sankcje karne zachowują swoją moc, jeśli są względniejsze dla sprawcy.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrom Skarbu i Sprawiedliwości.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu.