Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za... - Dz.U.1936.56.407 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.56.407

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 1936 r.

USTAWA
z dnia 14 lipca 1936 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypsopolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne.

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 658) wprowadza się zmiany następujące:

1)
w art. 1 ust. 2) zdaniu ostatniemu nadaje się brzmienie: "Najmniej na 14 dni przed zgłoszeniem wniosku banki i instytucje winny zawiadomić właściciela nieruchomości.";
2)
w art. 2 wyrazy: "których właściciel posiada ogółem na obszarze Państwa mniej niż 200 ha gruntów" zastępuje się wyrazami: "stanowiące gospodarstwa grupy A w rozumieniu art. 3 ust. (1) pkt. 1) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr. 5, poz. 59)";
3)
w art. 3 datę "1 stycznia 1933 r." zastępuje się datą "1 stycznia 1936 r.";
4)
w końcu art. 3 dodaje się zdanie następujące:

"Okoliczność, że jedna z instytucyj, wymienionych w art. 1, nie przyłączyła się do postępowania, nie stanowi przeszkody do przyłączenia się innych instytucyj, których wierzytelności znajdują się na bezpośrednio dalszych miejscach.";

5)
w art. 3 dodaje się nowy ust. 2) o brzmieniu następującem:

"2) Grunty z nieruchomości, nieposiadających uregulowanej hipoteki, przejmowane będą bez ograniczeń, wynikających z ustępu poprzedzającego.";

6)
w art. 7 ust. 3) ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

"Władza uskuteczniająca przejęcie gruntów ustala w porozumieniu z instytucją, czy zachodzi konieczność segregacji. W razie rozbieżności zdań decyduje Minister Skarbu.";

7)
w art. 7 ust. 4) otrzymuje brzmienie:

"4) Segregacji wierzytelności instytucyj kredytu długoterminowego dokonywują te instytucje w porozumieniu z władzą, uskuteczniającą przejęcie gruntów. W razie rozbieżności zdań co do wysokości kwoty pożyczki, ulegającej przeniesieniu na grunty przejęte, decyduje Minister Skarbu.";

8)
w art. 8 ust. 2) skreśla się wyrazy: "z doliczeniem kosztów przejęcia";
9)
w art. 9 ust. 1) po wyrazie "rolnej" dodaje się wyrazy: "oraz o osadnictwie wojskowem", skreśla się wyraz "przyczem", dwukropek oraz punkty: a), b), c), d) i e);
10)
w art. 9 ust. 2) po wyrazie "parcelację" dodaje się wyrazy: "i osadnictwo wojskowe";
11)
w art. 10 ust. 1) skreśla się wyrazy: "kosztów przejęcia oraz";
12)
w art. 10 ust. 2) pkt. a) po wyrazach: "nie uległy zbyciu" dodaje się wyrazy: "lub gdy zostały przeznaczone na osadnictwo wojskowe";
13)
w art. 10 ust. 2) skreśla się pkt. c);
14)
w art. 10 ust. 2) pkt. d) otrzymuje oznaczenie "c) ";
15)
do art. 10 dodaje się ust. 3) o następującem brzmieniu:

"3) Spłata wierzytelności, wymienionych w art. 1, może być dokonana za zgodą wierzycieli w obligacjach 3% państwowej renty ziemskiej według wartości nominalnej po potrąceniu kosztów, związanych ze zbyciem gruntów na zasadach, które ustali rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu. W tym przypadku sumy, uzyskane ze zbycia gruntów przejętych, wpływają na rzecz Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 40, poz. 364).";

16)
art. 15 otrzymuje brzmienie:

"Art. 15. Decyzje o wszczęciu postępowania, unormowanego w rozporządzeniu niniejszem, wydaje wojewoda na wniosek dyrektora izby skarbowej, instytucyj lub innych osób prawnych, wymienionych w art. 1. Decyzje o wszczęciu postępowania są ostateczne.";

17)
w art. 18 ust. 1) otrzymuje brzmienie:

"1) W przypadku, gdy nieruchomość poddana jest egzekucji sądowej, postępowanie, unormowane w niniejszem rozporządzeniu, może być wszczęte tylko wtedy, gdy wierzyciel w ciągu 6-ciu miesięcy nie popiera egzekucji lub nie żąda podjęcia zawieszonego postępowania egzekucyjnego. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, bądź też od ustania przyczyny zawieszenia postępowania.

W przypadku, gdy nieruchomość z mocy szczególnych przepisów poddana jest egzekucji pozasądowej, decyzje o wszczęciu postępowania, unormowanego rozporządzeniem niniejszem, wojewoda wydaje w porozumieniu z dyrektorem izby skarbowej.";

18)
po art. 18 dodaje się nowy art. 18-a o brzmieniu następującem:

"Art. 18-a. Koszty postępowania, dotyczące przejęcia gruntów, obciążają właściciela nieruchomości. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, ustali sposób obliczania tych kosztów.";

19)
art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Art. 19. Wojewoda umorzy postępowanie w przypadku uiszczenia przez dłużnika należności zaległych (art. 4 ust. 1) oraz już powstałych kosztów postępowania. Umorzenie postępowania, dotyczącego należności Skarbu Państwa, może nastąpić tylko po porozumieniu z dyrektorem izby skarbowej.";

20)
w końcu art. 20 zamiast kropki stawia się średnik i dodaje zdanie: "rozporządzenie Rady Ministrów może również przesunąć termin 1 stycznia 1936 r., przewidziany w art. 3 ust. 1).

Upoważnia się Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych do ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 658) z uwzględnieniem zmian, wynikających z ustawy niniejszej oraz przepisów, wydanych do dnia ogłoszenia jednolitego tekstu, z odpowiednią zmianą numeracji artykułów i ustępów.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.