Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.28.185

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 1946 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ZIEM ODZYSKANYCH
z dnia 13 czerwca 1946 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości, Komunikacji oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1937 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach Państwa.

Na podstawie art. 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa (Dz. U. R. P. z 1937 r. Nr 11, poz. 83) zarządza się, co następuje:
§  1. Przywraca się moc obowiązującą przepisów §§ 5-9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1937 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach Państwa (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 84).
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.