§ 2. - Zm.: rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.107.918

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 1927 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.