Zm.: rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów premiowania w państwowym... - Dz.U.1962.65.321 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów premiowania w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz w przedsiębiorstwach Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.65.321

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 21 listopada 1962 r.
o zmianie rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów premiowania w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz w przedsiębiorstwach Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.

Na podstawie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. Nr 49, poz. 236) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów premiowania w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz w przedsiębiorstwach Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych (Dz. U. z 1957 r. Nr 60, poz. 326 i z 1961 r. Nr 25, poz. 122) wprowadza się następujące zmiany:
1)
Regulamin premiowania pracowników Centralnego Biura Rozrachunkowego Poczty i Telekomunikacji w Bydgoszczy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia, otrzymuje brzmienie następujące:

"Regulamin

premiowania pracowników Centralnego Biura Rozrachunkowego Poczty i Telekomunikacji w Bydgoszczy, zatrudnionych przy maszynowym kopiowaniu i sprawdzaniu przekazów.

§ 1. Regulamin niniejszy określa zasady premiowania pracowników Centralnego Biura Rozrachunkowego Poczty i Telekomunikacji w Bydgoszczy, zatrudnionych przy maszynowym kopiowaniu przekazów i maszynowym sprawdzaniu skopiowanych przekazów, zwanych dalej "pracownikami".

§ 2. Premia pracowników zależna jest od przekroczenia norm pracy.

§ 3. Normy pracy oraz odliczenia za popełnione błędy ustala dyrektor Centralnego Biura Rozrachunkowego w porozumieniu z miejscową Radą Zakładową oraz wprowadza je w życie za zgodą Ministerstwa Łączności.

§ 4. Za każdy skopiowany lub sprawdzony przekaz ponad normę ustaloną zgodnie z § 3 pracownik kopiujący otrzymuje premię wynoszącą 3 grosze, a sprawdzający 1 grosz.

§ 5. 1. Okresem obrachunkowym dla obliczeń premiowych jest miesiąc kalendarzowy.

2. Premię wypłaca się najpóźniej do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, za który się premia należy.

§ 6. Pracownicy premiowani na podstawie niniejszego regulaminu nie mogą otrzymywać premii z innego tytułu.

§ 7. W okresie przyuczania się do pracy na maszynach, nie przekraczającym 18 miesięcy, wypłaca się premię wynoszącą do 25% miesięcznego uposażenia zasadniczego.

§ 8. W stosunku do pracowników premiowanych według niniejszego regulaminu mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 9 oraz § 7 regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.";

2)
Regulamin premiowania pracowników Urzędu Opłat Telekomunikacyjnych w Warszawie, zatrudnionych przy maszynowym dziurkowaniu i sprawdzaniu kart opłat, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia, otrzymuje brzmienie następujące:

"Regulamin

premiowania pracowników Urzędu Opłat Telekomunikacyjnych w Warszawie zatrudnionych przy maszynowym dziurkowaniu i sprawdzaniu kart opłat.

§ 1. Regulamin niniejszy określa zasady premiowania pracowników Urzędu Opłat Telekomunikacyjnych w Warszawie zatrudnionych przy maszynowym dziurkowaniu i maszynowym sprawdzaniu kart opłat za usługi telefoniczne i telegraficzne, zwanych w dalszym ciągu "pracownikami".

§ 2. Premia pracowników jest zależna od przekroczenia ustalonych norm pracy.

§ 3. Normy pracy oraz odliczenia za popełnione błędy ustala dyrektor Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Warszawie w porozumieniu z Zarządem Okręgowym Związku Zawodowego Pracowników Łączności i wprowadza je za zgodą Ministerstwa Łączności.

§ 4. Za każdą kartę przedziurkowaną lub sprawdzoną ponad normę ustaloną na podstawie § 3 pracownik otrzymuje 2 grosze.

§ 5. 1. Okresem obrachunkowym dla obliczenia premii jest miesiąc kalendarzowy.

2. Premię wypłaca się najpóźniej do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, za który się premia należy.

§ 6. Pracownicy premiowani na podstawie niniejszego regulaminu nie mogą otrzymywać premii z innego tytułu.

§ 7. W okresie przyuczania się do pracy na maszynach analitycznych, nie przekraczającym 12 miesięcy, wypłaca się pracownikowi premię wynoszącą do 25% miesięcznego uposażenia zasadniczego.

§ 8. W stosunku do pracowników premiowanych według niniejszego regulaminu mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 9 oraz § 7 regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1962 r.