Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.39.170

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 1962 r.

USTAWA
z dnia 29 czerwca 1962 r.
o zmianie Prawa lokalowego.

Art.  1.

W ustawie z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. Nr 10, poz. 59) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:
a) w ust. 2 pkt 2 dodaje się na końcu zdanie:

"Lokale w tych budynkach mogą być jednak przydzielane na pomieszczenia zastępcze dla osób pozbawionych mieszkań wskutek klęski żywiołowej (huragan, powódź) lub pożaru (art. 60 ust. 3).",

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) lokale w budynkach położonych na terenie państwowych gospodarstw rolnych i leśnych oraz państwowych przedsiębiorstw (zakładów) mechanizacji rolnictwa, zajmowane przez osoby nie zatrudnione w resorcie rolnictwa lub w resorcie leśnictwa i przemysłu drzewnego, jednakże mają do nich zastosowanie przepisy o opróżnianiu mieszkań służbowych (art. 63 ust. 6) oraz o normach zaludnienia obowiązujących w mieszkaniach służbowych i kontroli wykorzystania tych mieszkań (art. 63 ust. 3),",

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Radzie Ministrów przysługują w stosunku do lokali wymienionych w ust. 3 pkt 1 uprawnienia przewidziane w art. 3.";

2) w art. 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Osoba zajmująca lokal może w ramach przysługującej jej powierzchni mieszkalnej oddać osobie trzeciej część zajmowanego lokalu w podnajem lub do bezpłatnego używania pod warunkiem, że nie nastąpi z tego powodu zagęszczenie zajmowanego lokalu poniżej najniższych obowiązujących norm zaludnienia.";

3) art. 43 otrzymuje brzmienie:

"Art. 43. 1. Przydział pozostających w dyspozycji rad narodowych lokali mieszkalnych następuje na podstawie listy ustalonej przez prezydium rady narodowej miasta, osiedla lub gromady albo komisję powołaną w tym celu przez to prezydium; lista ta wskazuje osoby, które w określonym terminie powinny otrzymać przydział mieszkania. Przed ustaleniem listy przez prezydium rady narodowej lub przez komisję projekt listy powinien być na okres 2 tygodni podany do publicznej wiadomości w celu umożliwienia zgłoszenia do niego uwag lub zastrzeżeń.

2. Rada Ministrów może ustalać ogólne zasady polityki lokalowej. Zgodnie z tymi zasadami prezydium wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) rady narodowej ustala wytyczne w zakresie polityki lokalowej i sposobu jej realizacji na terenie województwa (miasta wyłączonego z województwa).

3. W liście, o której mowa w ust. 1, może nastąpić przed dokonaniem przydziału lokalu:

1) skreślenie osób, umieszczonych niezgodnie z ustalonymi przez Radę Ministrów zasadami polityki lokalowej,

2) przesunięcie terminu przydziału, jeżeli Rada Ministrów zadecydowała budowę w danej miejscowości zakładów związanych z rozwojem określonej gałęzi gospodarki narodowej i zachodzi konieczność zapewnienia w pierwszej kolejności mieszkań dla pracowników tych zakładów,

3) przesunięcie terminu przydziału, jeżeli zachodzi konieczność zapewnienia mieszkań osobom pozbawionym mieszkań wskutek klęsk żywiołowych (powódź, huragan) lub pożaru.

4. W przypadkach wymienionych w ust. 3 powołanym do przeprowadzenia zmian w liście jest prezydium rady narodowej, które powołało komisję, oraz prezydium rady narodowej wyższego stopnia.";

4) po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu:

"Art. 43a. 1. Właściwy dla spraw lokalowych organ prezydium miejskiej, dzielnicowej miasta wyłączonego z województwa, gromadzkiej rady narodowej lub rady narodowej osiedla dokonuje przydziałów wymienionych w art. 43 ust. 1 oraz orzeka w innych sprawach lokalowych.

2. W miastach podzielonych na dzielnice, lecz nie wyłączonych z województwa, prezydium miejskiej rady narodowej może przekazać czynności wymienione w ust. 1 właściwemu organowi prezydium dzielnicowej rady narodowej.";

5) art. 44 i 45 otrzymują brzmienie:

"Art. 44. 1. Odwołania od decyzji organów dla spraw lokalowych prezydiów rad narodowych rozpatruje:

1) w stosunku do decyzji organów dla spraw lokalowych prezydiów rad narodowych gromad, osiedli i miast nie stanowiących powiatów miejskich - powiatowa komisja lokalowa,

2) w stosunku do decyzji organów dla spraw lokalowych prezydiów rad narodowych miast stanowiących powiaty miejskie oraz dzielnicowych rad narodowych - miejska komisja lokalowa.

2. Odwołania nie można oprzeć na zarzutach dotyczących ustaleń zawartych w liście wymienionej w art. 43 ust. 1.

3. Nadzór nad działalnością powiatowych komisji lokalowych sprawuje organ dla spraw lokalowych prezydium wojewódzkiej rady narodowej.

4. Nadzór nad działalnością miejskich komisji lokalowych w miastach stanowiących powiaty miejskie sprawuje organ dla spraw lokalowych prezydium wojewódzkiej rady narodowej, nadzór zaś w stosunku do miejskich komisji lokalowych prezydiów rad narodowych w miastach wyłączonych z województw - Minister Gospodarki Komunalnej.

Art. 45. 1. W przypadkach naruszenia prawa Minister Gospodarki Komunalnej może uchylać lub zmieniać z urzędu lub na wniosek strony decyzje organu dla spraw lokalowych prezydium wojewódzkiej rady narodowej oraz decyzje miejskich komisji lokalowych prezydiów rad narodowych w miastach wyłączonych z województw.

2. Skargi stron na decyzje wymienione w ust. 1 nie mogą być wnoszone po upływie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.";

6) w art. 46 skreśla się wyrazy "oraz kolegiów wymienionych w art. 45 ust. 2" i wyrazy "i kolegiów";
7) art. 48 i 49 otrzymują brzmienie:

"Art. 48. 1. W przypadkach gdy lokal mieszkalny zaludniony jest poniżej obowiązujących norm, tak że zachodzą warunki dokwaterowania do jego części, stanowiącej co najmniej jeden pokój, jednej lub więcej osób - właściwy dla spraw lokalowych organ prezydium rady narodowej powinien - w miarę możliwości dostarczyć osobie zajmującej taki lokal, na jej wniosek, lokal zastępczy, odpowiadający obowiązującym normom zaludnienia, jakie osobie tej dotychczas przysługiwały.

2. W razie niezłożenia wniosku wymienionego w ust. 1 lub w razie niemożności przydzielenia lokalu zastępczego, organ dla spraw lokalowych prezydium rady narodowej wyznacza na piśmie osobie zajmujące lokal termin 14 dni do opróżnienia części lokalu lub zaproponowania osoby, znajdującej się w ciężkich warunkach mieszkaniowych (posiadającej w dotychczas zajmowanym mieszkaniu powierzchnię poniżej najniższych obowiązujących norm lub mieszkającej w pomieszczeniu nie nadającym się do zamieszkania albo nie posiadającej mieszkania), której przysługuje prawo do uzyskania przydziału i która wyraża zgodę na przydzielenie jej części lokalu. W razie zaproponowania tej osoby w wyznaczonym terminie właściwy dla spraw lokalowych organ prezydium rady narodowej przydzieli jej lokal. Propozycja przydziału i przydział może dotyczyć również osoby nie znajdującej się w ciężkich warunkach mieszkaniowych, o ile osoba ta zwolni dotychczas zajmowany lokal mieszkalny.

Art. 49. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zostanie zaproponowana osoba odpowiadająca warunkom określonym w art. 48 albo część lokalu nie zostanie opróżniona i oddana do dyspozycji wymienionemu w art. 47 organowi oraz jeżeli przekwaterowanie do lokalu zastępczego nie może być dokonane, właściwy dla spraw lokalowych organ prezydium rady narodowej wyda decyzję o przydziale lokalu według zasad przydziału przewidzianych w niniejszej ustawie.";

8) w art. 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Lokal zastępczy powinien być położony w tej samej miejscowości, nadawać się do zajęcia ze względu na stan techniczny i nie może przekraczać obowiązujących norm zaludnienia. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 4 lokal zastępczy powinien odpowiadać pod względem powierzchni mieszkalnej dotychczasowemu lokalowi, nie może jednak przekraczać obowiązujących norm zaludnienia, jakie przekwaterowanemu przysługiwały przed przekwaterowaniem; w przypadkach zaś wymienionych w ust. 1 pkt 3 - nie może przekraczać norm zaludnienia obowiązujących w dniu przekwaterowania.";

9) w art. 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadkach gdy osoby zajmujące samodzielne lokale mieszkalne zwracają się do właściwego dla spraw lokalowych organu prezydium rady narodowej o zezwolenie na wzajemną zamianę lokali, a normy zaludnienia, z których osoby te korzystają, nie zostają wskutek zamiany naruszone, organ ten może udzielić zezwolenia na tę zamianę. Organ ten odmówi udzielenia zezwolenia, jeżeli na skutek zamiany nastąpi nadmierne zagęszczenie jednego z lokali będących przedmiotem zamiany lub gdy jeden z lokali podlega opróżnieniu z innych przyczyn (przeniesienie się do lokalu spółdzielczego, domu jednorodzinnego, przeniesienie się do innej miejscowości itp.). Jeżeli jeden z lokali będących przedmiotem zamiany wyposażony jest w urządzenia techniczne, których nie ma w innym lokalu, zezwolenie na zamianę uzależnione jest od uiszczenia na rzecz funduszu mieszkaniowego opłaty na zasadach i w wysokości ustalonej przez Ministra Gospodarki Komunalnej w drodze rozporządzenia.";

10) w art. 52 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Właściwy dla spraw lokalowych organ prezydium rady narodowej uprawniony jest do dokonywania zmian w stanie posiadania lokali zajmowanych na cele użytkowe przez urzędy, instytucje państwowe, jednostki gospodarki uspołecznionej oraz organizacje polityczne i społeczne.

2. Odwołania od decyzji o dokonaniu zmiany określonej w ust. 1 rozpatrują właściwe organy dla spraw lokalowych wymienione w art. 44.";

11) w art. 60:
a) w ust. 1 w pierwszym zdaniu skreśla się wyrazy "za każdorazowym zezwoleniem powiatowej (miejskiej) komisji lokalowej",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Od decyzji wymienionej w ust. 1 przysługuje odwołanie do powiatowej (miejskiej) komisji lokalowej.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W miastach, osiedlach i gromadach określonych w ust. 1 może właściwy dla spraw lokalowych organ przydzielać pomieszczenia zastępcze dla osób usuwanych z domów zagrożonych oraz dla osób pozbawionych mieszkań wskutek klęski żywiołowej (huragan, powódź) lub pożaru. Pomieszczenia te mogą być przydzielone również w części lokali mieszkalnych zajmowanych przez właścicieli domów lub najemców. Przydział pomieszczenia zastępczego następuje na czas do oddania do użytku w danej miejscowości pierwszych lokali mieszkalnych z budownictwa rad narodowych lub zakładowego, z którego osoba pozbawiona mieszkania uzyska lokal mieszkalny, albo na czas niezbędny do odbudowy zniszczonego budynku (lokalu) przez osobę pozbawioną mieszkania lub wybudowania przez tę osobę nowego budynku (lokalu).";

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przepisy art. 52 ust. 1 stosuje się odpowiednio.";

12) w art. 63:
a) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) lokale w budynkach położonych na terenie:

a) państwowych gospodarstw rolnych (hodowlanych, ogrodniczych, rybnych), państwowych przedsiębiorstw (zakładów) mechanizacji rolnictwa oraz zakładów kółek rolniczych, jeżeli budynki te znajdują się w zarządzie jednostek państwowych gospodarstw rolnych, państwowych przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa lub kółek rolniczych,

b) państwowych gospodarstw leśnych, jeżeli budynki znajdują się w zarządzie jednostek resortu leśnictwa i przemysłu drzewnego, jak również

c) rolniczych i leśnych majątków doświadczalnych szkół wyższych i ich zakładów,",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do mieszkań służbowych stosuje się normy zaludnienia obowiązujące w stosunku do lokali objętych publiczną gospodarką lokalami z wyjątkiem mieszkań wymienionych w ust. 2 pkt 3. W miejscowościach nie objętych publiczną gospodarką lokalami stosuje się do mieszkań służbowych normy zaludnienia obowiązujące w siedzibie prezydium właściwej powiatowej rady narodowej. Organy dla spraw lokalowych prezydiów rad narodowych uprawnione są do kontroli wykorzystania mieszkań służbowych zgodnie z obowiązującymi normami zaludnienia. W przypadkach gdy organy te stwierdzą, że pozostaje nie przydzielony lokal wolny lub nadwyżka powierzchni mieszkalnej stanowi co najmniej 1 izbę, a jednostka zarządzająca budynkiem, mimo wezwania, nie przydzieli danego lokalu swemu pracownikowi - organ dla spraw lokalowych przydzieli lokal we własnym zakresie; w stosunku do lokali wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 6 przydział może być dokonany wyłącznie na rzecz pracowników jednostek wymienionych w tych przepisach.";

13) po art. 63 dodaje się art. 63a w brzmieniu:

"Art. 63a. 1. Dozorcom, palaczom centralnego ogrzewania i administratorom domów mieszkalnych opróżniającym mieszkania służbowe w przypadkach, gdy stosunek pracy został z nimi rozwiązany z powodu nienależytego wykonywania obowiązków służbowych - choćby rozwiązanie to nastąpiło w drodze wypowiedzenia - nie przysługuje prawo do lokalu zastępczego.

2. Powołanym do stwierdzenia, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodu nienależytego wykonywania obowiązków służbowych, jest organ dla spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydium rady narodowej, na terenie której znajduje się dany zakład pracy.";

14) art. 75 otrzymuje brzmienie:

"Art. 75. Decyzje w sprawach lokalowych oraz orzeczenia sądowe i arbitrażowe w sprawie opróżnienia lokalu wykonywane są przez właściwy dla spraw lokalowych organ prezydium rady narodowej miasta, osiedla lub gromady jako władzę egzekucyjną w trybie postępowania przymusowego w administracji. Ugody zawarte przed sądem w sprawach opróżnienia lokali podlegających przepisom o publicznej gospodarce lokalami nie stanowią podstawy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.";

15) w art. 76 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W miejscowościach nie objętych publiczną gospodarką lokalami organ dla spraw lokalowych wymieniony w art. 75 wskazuje osobie wezwanej do opróżnienia lokalu pomieszczenie zastępcze lub lokal zastępczy dostarczony przez wnioskodawcę.";

16) po art. 80 dodaje się art. 80a w brzmieniu:

"Art. 80a. Właściciel domu, najemca lub współnajemca, który w sposób złośliwy lub uporczywy utrudnia osobom zamieszkałym w tym domu korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych do tego lokalu - podlega karze aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 4.500 zł albo obu karom łącznie.";

17) w art. 81 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Orzekanie w sprawach wymienionych w art. 79, 80 i 80a następuje w trybie przepisów o orzecznictwie karno-administracyjnym. Kolegia karno-administracyjne wymierzają w tych sprawach również karę aresztu.";

18) w art. 86 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Od decyzji zarządu spółdzielni w sprawie przydziału lokalu służą najemcom nie będącym członkami spółdzielni środki prawne przewidziane w art. 44."

Art.  2.
1. Kolegia dla spraw lokalowych rozwiązują się po rozpoznaniu spraw skierowanych do nich przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie później jednak niż po upływie roku od dnia wejścia w życie tej ustawy. Decyzje kolegiów mogą być w razie naruszenia prawa uchylone lub zmienione przez Ministra Gospodarki Komunalnej.
2. Sprawy nie rozpoznane przez kolegia w okresie wskazanym w ust. 1 podlegają rozpoznaniu przez organy wymienione w art. 44 ust. 3 i 4.
Art.  3.

Minister Gospodarki Komunalnej ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawnych ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów, ustępów i punktów.

Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.