§ 1. - Zm.: ordynacja pocztowa. - Dz.U.1947.74.470 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: ordynacja pocztowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.74.470

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 1947 r.
§  1.
W ordynacji pocztowej, ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr 45, poz. 392), z późniejszymi zmianami (Dz. U. R. P. z 1932 r.: Nr 24, poz. 201, Nr 36, poz. 374, Nr 50, poz. 467, Nr 70, poz. 642, Nr 71, poz. 647; z 1933 r.: Nr 23, poz. 190, Nr 63, poz. 473, Nr 66, poz. 499, Nr 80, poz. 573, z 1934 r. Nr 9, poz. 75, Nr 79, poz. 738, Nr 92, poz. 828; z 1935 r.: Nr 20, poz. 119 i Nr 70, poz. 439 i z 1946 r. Nr 38, poz. 232), wprowadza się zmiany następujące:
1)
w § 19 ust. 1 pkt 2) wyrazy "50 groszy" zastępuje się wyrazami: "opłatę taryfową za polecenie";
2)
w § 168 liczbę "1000" zastępuje się liczbą "3000";
3)
w § 343 w końcowym ustępie po wyrazach: "lub ćwiczeń" dodaje się wyrazy: "oraz w przypadkach przeniesień tych osób z jednej jednostki wojskowej do drugiej".