Zm.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.67.397

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 października 1990 r.

USTAWA
z dnia 27 września 1990 r.
o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36, z 1980 r. Nr 22, poz. 81, z 1982 r. Nr 11, poz. 83, z 1983 r. Nr 39, poz. 175, z 1987 r. Nr 14, poz. 82, z 1988 r. Nr 19, poz. 129, z 1989 r. Nr 19, poz. 101 i Nr 75, poz. 444 oraz z 1990 r. Nr 16, poz. 94 i Nr 29, poz. 171) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 32a:
a)
ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Prezydent jest wybierany przez Naród.

2. Prezydent jest wybierany na lat pięć i może być ponownie wybierany tylko jeden raz.

3. Prezydentem może być wybrany każdy obywatel polski, który ukończył 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu.",

b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Wybory Prezydenta zarządza Marszałek Sejmu nie wcześniej niż na cztery miesiące i nie później niż na trzy miesiące przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta - nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów przypadającą w ciągu dwóch miesięcy od dnia zarządzenia wyborów. Wybory odbywają się w dniu wolnym od pracy.";

2)
w art. 32b:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Marszałek Sejmu zwołuje Sejm i Senat połączone w Zgromadzenie Narodowe w celu:

1) stwierdzenia ważności wyboru i przyjęcia przysięgi od nowo wybranego Prezydenta,

2) uznania trwałej niezdolności Prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia,

3) rozpatrzenia sprawy postawienia Prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu.",

b)
ust. 2, 4 i 5 skreśla się;
3)
w art. 32c w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyraz "ślubowania" zastępuje się wyrazem "przysięgi" oraz w treści roty wyrazy "z woli Zgromadzenia Narodowego" skreśla się, a użyty dwukrotnie wyraz "ślubuję" zastępuje się wyrazem "przysięgam";
4)
tytuł rozdziału 9 otrzymuje brzmienie:

"Zasady wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta";

5)
w art. 94 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wybory Prezydenta są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.";

6)
w art. 100 po wyrazie "senatorów" dodaje się wyrazy "oraz na Prezydenta";
7)
art. 102 otrzymuje brzmienie:

"Art. 102. Sposób zgłaszania kandydatów i przeprowadzenia wyborów posłów, senatorów oraz Prezydenta określają ustawy."

1.
Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybranego przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 19 lipca 1989 r. ulega skróceniu i wygasa z chwilą objęcia urzędu przez Prezydenta wybranego w wyborach powszechnych.
2.
Pierwsze powszechne wybory Prezydenta zarządza Marszałek Sejmu nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej ustawy, wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny od pracy, przypadający w okresie dwóch miesięcy od dnia zarządzenia wyborów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.