Art. 1. - Zm.: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.19.129

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 1988 r.
Art.  1.

W Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36, z 1980 r. Nr 22, poz. 81, z 1982 r. Nr 11, poz. 83, z 1983 r. Nr 39, poz. 175 i z 1987 r. Nr 14, poz. 82) w art. 49 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Rady narodowe na podstawie ustaw dysponują mieniem komunalnym stanowiącym własność samorządu terytorialnego."