Art. 1. - Zm.: kodeks karny wojskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.16.94

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 1939 r.
Art.  1.

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. Kodeks karny wojskowy (Dz. U. R. P. Nr 91, poz. 765) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 31 otrzymuje brzmienie:

"Warunkowego zawieszenia wykonania kary nie stosuje się przy karze za przestępstwo wojskowe.";

2)
w art. 33 § 5 otrzymuje brzmienie:

"Przestępstwo jest wówczas popełnione wobec zebranych żołnierzy, gdy prócz przełożonego i sprawcy zebranych było służbowo przynajmniej jeszcze trzech żołnierzy.";

3)
w art. 46 § 1 skreśla się wyrazy: "albo jeżeli nieobecność w jednostce trwała dłużej niż 6 miesięcy.";
4)
po art. 90 dodaje się art. 90-a o brzmieniu:

"Art. 90-a. Żołnierz, który lekkomyślnie lub przez niedbalstwo powoduje zaginięcie broni lub amunicji,

podlega karze twierdzy lub aresztu wojskowego,";

5)
art. 91 otrzymuje brzmienie:

"Żołnierz, który porzuca, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku przedmiot służbowy, powierzony mu do użytku służbowego,

podlega karze więzienia do lat trzech lub twierdzy.";

6)
art. 93 skreśla się;
7)
art. 99 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Oficer, odbywający karę aresztu wojskowego zwykłego, lub żołnierz, odbywający karę dyscyplinarną aresztu domowego (kabinowego), który nie stosuje się do przepisanego sposobu odbywania aresztu,

podlega karze więzienia do lat 2 lub twierdzy.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do żołnierzy, nie wymienionych w art. 3 § 1.".