Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.1.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.

DEKRET
z dnia 31 grudnia 1956 r.
o zmianie dekretu z dnia 21 października 1954 r. o urzędach górniczych.

Art.  1.

W dekrecie z dnia 21 października 1954 r. o urzędach górniczych (Dz. U. Nr 47, poz. 223) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 dodaje się ust. 3 o treści:

"3. Prezes Rady Ministrów może w trybie określonym w ust. 2 tworzyć urzędy górnicze o właściwości szczególnej, obejmującej niektóre dziedziny działalności urzędów górniczych, jako organy Wyższego Urzędu Górniczego, oraz określić ich siedzibę i właściwość.";

2) w art. 4:
a) w ust. 1 dodaje się na końcu wyrazy "przepisy wydane na podstawie niniejszego dekretu oraz inne przepisy szczególne",
b) w ust. 2 dodaje się na końcu wyrazy "albo urzędów utworzonych na podstawie art. 3 ust. 3 ",
c) dodaje się ust. 3 o treści:

"3. Urzędom górniczym utworzonym na podstawie art. 3 ust. 3 przysługują odpowiednio, w granicach ich właściwości, uprawnienia okręgowych urzędów górniczych, określone w prawie górniczym, w przepisach wydanych na podstawie niniejszego dekretu oraz w innych przepisach szczególnych.",

d) dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie jako ust. 4;
3) po art. 4 dodaje się art. 4a i 4b o treści:

"Art. 4a. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia ustanowić nadzór urzędów górniczych nad zakładami nie wymienionymi w art. 1 ust. 2 w odniesieniu do robót podziemnych prowadzonych przy zastosowaniu techniki górniczej i w tym zakresie poddać te zakłady przepisom prawa górniczego, dotyczącym planowania i miernictwa górniczego, ruchu oraz kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, kontroli i nadzoru urzędów górniczych oraz orzecznictwa dyscyplinarnego i karno-administracyjnego.

Art. 4b. Rada Ministrów może, w trybie określonym w art. 4a, ustanowić nadzór urzędów górniczych nad zakładami wytwarzającymi materiały wybuchowe i inne środki strzałowe dla potrzeb górnictwa odnośnie jakości produkcji tych materiałów i w tym zakresie zakłady te oraz ich pracowników poddać przepisom prawa górniczego dotyczącym kontroli i nadzoru urzędów górniczych."

Art.  2.

Upoważnia się Prezesa Rady Ministrów do ogłoszenia w drodze obwieszczenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 21 października 1954 r. o urzędach górniczych z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego dekretu oraz z innych ustaw i dekretów wydanych do dnia ogłoszenia obwieszczenia, z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów.

Art.  3.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.