Zm.: dekret o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa. - Dz.U.1957.1.5 - OpenLEX

Zm.: dekret o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.1.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.

DEKRET
z dnia 31 grudnia 1956 r.
o zmianie dekretu o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa.

W dekrecie z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa (Dz. U. z 1952 r. Nr 50, poz. 334 oraz z 1954 r. Nr 25, poz. 94 i Nr 56, poz. 278) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rady narodowe uchwalają budżety terenowe przed uchwaleniem przez Sejm budżetu Państwa.";

2)
art. 12 skreśla się.

Traci moc przepis art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130).

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.