Art. 1. - Zm.: dekret o opłacie skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.453

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 1950 r.
Art.  1.

W dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 53, poz. 419) wprowadza się następujące zmiany:

I.
1) wyrazy: "Minister Skarbu" użyte w przepisach dekretu zastępuje się odpowiednio wyrazami: "Minister Finansów", zaś wyrazy: "władza podatkowa" wyrazami: "organ finansowy";
2)
w art. 1 po wyrazie "podlegają" dodaje się wyrazy: "czynności urzędowe";
3)
w art. 2:
a)
w ust. 1 po wyrazie "skarbowej" dodaje się wyrazy: "czynności urzędowe";
b)
w ust. 2 skreśla się wyrazy: "w drodze rozporządzenia", a po wyrazie "częściowo" dodaje się wyrazy: "czynności urzędowe";
4)
w art. 4 skreśla się ust. 5;
5)
w art. 5:
a)
w ust. 1 dodaje się nowe punkty 3 i 4 w brzmieniu:

"3) w stosunku do czynności urzędowych - z chwilą ich dokonania,

4) w stosunku do pism sporządzonych za granicą - w terminie dwóch tygodni od dnia wprowadzenia ich do Polski; jeżeli data wprowadzenia nie da się ustalić - termin dwutygodniowy liczy się od dnia otrzymania ich w Polsce przez osoby, na których ciąży obowiązek uiszczenia opłaty;

b)
w ust. 3 zdanie drugie i trzecie otrzymują brzmienie: "Opłatę skarbową od wekslu in blanco należy uiścić według stawki przewidzianej dla sumy zobowiązania pieniężnego; jeżeli suma zobowiązania nie da się ustalić - opłata skarbowa od wekslu in blanco wynosi 1.000 zł; dopłata do wekslu in blanco, jeżeli opłata poprzednio uiszczona nie jest wystarczająca, nastąpić powinna przed wpisaniem sumy wekslowej";
6)
nagłówek art. 6-8, a mianowicie wyrazy: "Sposób uiszczenia" skreśla się, art. 6 zaś otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. Jeżeli nie użyto urzędowego blankietu wekslowego lub gdy chodzi o uzupełnienie urzędowego blankietu wekslowego niedostatecznej wartości, obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z zaistnieniem okoliczności, z którymi prawo łączy obowiązek uiszczenia opłaty.";

7)
art. 7-11 skreśla się.
II.
W części I Tabeli opłat skarbowych, stanowiącej załącznik do powyższego dekretu, wprowadza się zmiany następujące:
1)
w pozycji 1:
a)
stawkę opłaty skarbowej w ustępie a) w kwocie 50 zł zastępuje się stawką 200 zł;
b)
po ustępie a) dodaje się nowy ustęp a1) w brzmieniu:

"a1) Podania osób pozostających w stosunku pracy w sprawach: stwierdzenia miejsca zamieszkania petenta celem uzyskania ulg w komunikacji masowej, mieszkaniowych oraz o wydanie kart rowerowych 50 zł";

c)
po ustępie a1) dodaje się nowy ustęp a2) w brzmieniu następującym:

"a2) Podania w sprawach danin publicznych 100 zł;

d)
stawkę opłaty skarbowej w ustępie d) w kwocie 200 zł zastępuje się stawką w kwocie 1.000 zł;
e)
w ustępie e) stawkę opłaty skarbowej w kwocie 10 zł zastępuje się stawką w kwocie 20 zł;
2)
wprowadza się nową pozycję 1a w brzmieniu:

"1a. Czynności urzędów stanu cywilnego:

a) wpisanie treści postanowienia sądowego do specjalnych

ksiąg stanu cywilnego 400 zł

b) sporządzenie aktu małżeństwa 500 zł

c) wydanie książeczki stanu cywilnego 300 zł

d) dokonanie wpisu w książeczce stanu cywilnego 50 zł

e) sporządzenie protokołu (ogłoszenie) zawarcia małżeństwa

dokonanego poza lokalem urzędu:

1) w miejscowości będącej siedzibą urzędu 500 zł

2) w innej miejscowości 1.000 zł

3) poza godzinami urzędowymi dodatkowo 500 zł

f) sporządzenie protokołu o oświadczeniach i wnioskach składanych

na mocy §§ 39 ust. 3, 90 ust. 2 i 100 rozporządzenia Ministrów

Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia

24 listopada 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 54, poz. 304) 200 zł

g) osobiste stwierdzenie zgonu przez urzędnika stanu cywilnego 200 zł

h) za inne czynności urzędowe, o ile nie wynikają

z ustawowego obowiązku urzędnika stanu cywilnego 50 zł";

3)
w pozycji 2 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ustęp a) otrzymuje brzmienie:

"a) Potwierdzenie odbioru podania 20 zł",

b)
w ustępach b) i c) stawki opłaty skarbowej w kwocie 50 zł zastępuje się stawkami w kwocie po 200 zł;
c)
po ustępie b) dodaje się nowy ustęp b1) w brzmieniu następującym:

"b1) Świadectwa wydawane na skutek podań wymienionych

w poz. 1 ust. a1) 50 zł",

d)
ustęp d) otrzymuje brzmienie:

"d) Wydawane przez urzędy stanu cywilnego:

1) z ksiąg (zwykłych lub specjalnych) stanu cywilnego:

a) wyciągi 100 zł

b) odpisy skrócone 150 zł

c) odpisy zupełne 300 zł

2) zaświadczenia stwierdzające, że akt stanu cywilnego lub

wzmianka dodatkowa nie są wpisane do ksiąg:

a) za pierwszy rocznik 100 zł

b) za każdy następny 50 zł

3) uzupełnienie wydanego poprzednio wypisu (odpisu lub wyciągu) przez dopisanie treści późniejszych wzmianek na marginesie lub zmian z nich wynikających 100 zł

4) wydawane przez władze nadzorcze:

a) zezwolenia na sporządzenie aktu urodzenia w razie opóźnienia

powyżej 3 miesięcy lub spóźnionego aktu zejścia 500 zł

b) zezwolenia na wpisanie aktu sporządzonego za granicą

przed niepolskim urzędnikiem stanu cywilnego 500 zł

c) zezwolenia na wydanie odpisu zupełnego osobie nie

wymienionej w art. 38 ust. 1 prawa o aktach stanu

cywilnego (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 48, poz. 272,

z 1948 r. Nr 24, poz. 161 i Nr 36, poz. 252 oraz

z 1950 r. Nr 34, poz. 309) lub na przejrzenie ksiąg osobie

obcej (art. 41 powyższego prawa) 200 zł

d) zezwolenia na zgłaszanie na piśmie urodzeń i zgonów przez

kierowników prywatnych zakładów położniczych i szpitali 500 zł

e) zaświadczenia zdolności do sporządzenia aktu stanu cywilnego

za granicą przez obywatela polskiego lub upoważnienie

cudzoziemca do zawarcia małżeństwa w razie nieprzedłożenia

świadectwa władz państwa ojczystego o zdolności do

zawarcia małżeństwa 500 zł

f) zarządzenia przewidziane w art. 29 prawa o aktach stanu

cywilnego 300 zł"

e)
w ustępie e) stawkę opłaty skarbowej w kwocie 25 zł zastępuje się stawką w kwocie 100 zł;
f)
w ustępie m) stawkę opłaty skarbowej w kwocie 200 zł zastępuje się stawką w kwocie 1.000 zł;
g)
po ustępie r) dodaje się dwa nowe ustępy oznaczone literami s) i t) - w brzmieniu:

"s) zezwolenie na:

1) przewóz zwłok lub szczątków zwłok 2.500 zł

2) ekshumację zwłok lub ich szczątków z grobu lub katakumb

i umieszczenie ich w innym miejscu na tym samym cmentarzu

lub innym w tej samej miejscowości 4.000 zł

3) ekshumację zwłok lub ich szczątków z grobu lub katakumb

i przewiezienie ich do innej miejscowości zarówno w obrębie

jak i poza granicami Państwa Polskiego 5.000 zł"

"t) zezwolenie na wywóz zabytków na stałe (dekret z dnia 1 marca 1946 r.

- Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 99) od zadeklarowanej przez ubiegającego się

o wywóz - sumy szacunkowej 25%"

4)
pozycja 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Weksel, czek, zlecenie wypłaty (asygnacja):

a) przy sumie nie przekraczającej 1.000 zł 20 zł

b) przy sumie przekraczającej 1.000 zł dodatkowo za każde choćby

rozpoczęte 1.000 zł 10 zł"

5)
pozycja 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przekaz, tj. pismo, w którym wystawca zleca innej osobie, aby odbiorcy pisma wypłaciła sumę pieniężną:

a) jeżeli został przeniesiony w formie indosu lub jest płatny na zlecenie albo okazicielowi lub też został pisemnie przyjęty przez osobę, której przekaz wykonać zlecono, a która nie wykonuje czynności bankowych:

1) przy sumie nie przekraczającej 1.000 zł 20 zł

2) przy sumie przekraczającej 1.000 zł dodatkowo za każde choćby

rozpoczęte 1.000 zł 10 zł

b) w innych przypadkach 1.000 zł"

6)
pozycja 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Protesty weksli, czeków i innych dokumentów, sporządzone przez notariusza:

a) przy sumie zaprotestowanej nie przekraczającej 1.000 zł 20 zł

b) przy sumie zaprotestowanej przekraczającej 1.000 zł od sumy

zaprotestowanej 2%"

7) 1
pozycja 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Pełnomocnictwo:

a) upoważniające wyłącznie do zastępstwa przed sądem lub innym

urzędem publicznym 500 zł

b) upoważniające do odebrania sumy pieniężnej nie przekraczającej

10.000 zł 100 zł

c) upoważniające do odebrania sumy pieniężnej przekraczającej

10.000 zł 500 zł

d) inne pełnomocnictwa 1.000 zł"

8)
w pozycji 7 ust. a) stawkę opłaty skarbowej w kwocie 300 zł zastępuje się stawką w kwocie 500 zł, zaś w ust. b) stawkę w kwocie 100 zł stawką w kwocie 200 zł;
9)
nagłówek w pozycji 8, a mianowicie wyrazy: "8. Hipoteka" zastępuje się wyrazami: "8. Ustanowienie hipoteki";
10)
poz. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Przechowanie:

przyjęcie na przechowanie rzeczy ruchomych przez osobę trudniącą się

zawodowo przechowywaniem rzeczy cudzych bez względu na ich wartość 600 zł"

11)
poz. 10 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) list przewozowy lub inny tego rodzaju dokument podlega opłacie:

1) przy przesyłkach należących do kategorii drobnych, przewożonych

koleją lub statkiem, lotniczych, albo przewożonych pojazdem

komunikacji drogowej, nie wymagających oddania do dyspozycji

całego pojazdu, od każdego arkusza 40 zł

nie więcej jednak niż wynosi

taryfowa opłata za przewóz

2) przy przesyłkach dzienników i czasopism - od każdego arkusza

listu przewozowego lub innego tego rodzaju dokumentu

(list ekspresowy, specjalny wykaz nadawczy) 5 zł

3) przy przesyłkach nie wymienionych w punktach 1) i 2) 200 zł"

III.
W części II Tabeli - Przepisy dodatkowe - wprowadza się następujące zmiany:
1)
w przepisie dodatkowym Nr 2 wyrazy: "10 zł" zastępuje się wyrazami: "20 zł";
2)
przepis dodatkowy Nr 3 skreśla się;
3)
w przepisie dodatkowym Nr 5 wyrazy: "do ciał reprezentacyjnych samorządu terytorialnego" zastępuje się wyrazami: "do terenowych rad narodowych";
4)
w przepisie dodatkowym Nr 6 wyrazy: "związku samorządu terytorialnego" zastępuje się wyrazami: "terenowych rad narodowych";
5)
przepis dodatkowy Nr 10 wraz z nagłówkiem otrzymuje brzmienie:

"Do poz. 1a.

10. Nie podlegają opłacie następujące czynności urzędowe:

a) sporządzenie aktu urodzenia, uznania oraz zejścia;

b) wykonane na żądanie władz nadzorczych lub prokuratora oraz na żądanie władz obcych, o ile umowy międzynarodowe przewidują zwolnienie od opłat;

c) zawarcie związku małżeńskiego między osobami, których niezamożność została udowodniona";

6)
przepis dodatkowy Nr 12 wraz z nagłówkiem skreśla się;
7)
w przepisie dodatkowym Nr 13 skreśla się zdanie drugie;
8)
po przepisie dodatkowym Nr 13 dodaje się dwa nowe przepisy dodatkowe: Nr 13a i 13b w następującym brzmieniu:

"Do poz. 2 lit. s).

13a) Wolne są od opłaty skarbowej zezwolenia na ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków tych osób, które poległy lub zmarły wskutek działań wojennych lub zmarły wskutek represji stosowanych przez okupanta albo wskutek aktów terrorystycznych wrogów demokratycznego ustroju Państwa Polskiego, jako też zwłok lub szczątków żołnierzy zmarłych podczas pełnienia służby wojskowej, jeńców wojennych i osób internowanych".

"Do poz. 2 lit. t).

13b) Jeżeli zadeklarowana suma szacunkowa zdaniem władzy udzielającej zezwolenie wynosi mniej niż wartość sprzedażna, stosuje się odpowiednio przepisy dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych.";

9)
w przepisie dodatkowym Nr 14 punkty a) - c) otrzymują brzmienie:

"a) Skarb Państwa i podmioty gospodarki uspołecznionej:

b) osoby prawne mające na celu ogólną użyteczność lub cele naukowe, oświatowe, kulturalne, sportowe, kultu religijnego, opieki społecznej i dobroczynne, jeżeli osoby te zachowały w roku poprzedzającym rok podatkowy warunki zwolnienia określone w przepisach o podatku dochodowym. Na osobach tych ciąży jednak obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od podań i świadectw, dotyczących źródeł przychodów, które podlegają podatkowi obrotowemu i nie są od tego podatku zwolnione;

c) z zastrzeżeniem wzajemności - państwa obce, przedstawiciele dyplomatyczni, konsularni, członkowie misyj państw obcych i przydzieleni im pracownicy nie będący obywatelami polskimi jak również inne osoby, które na podstawie układów międzynarodowych lub prawa międzynarodowego są z nimi zrównane";

10)
w przepisie dodatkowym Nr 15:
a)
punkt b) otrzymuje brzmienie:

"b) wypisy (odpisy, wyciągi) wydawane z akt stanu cywilnego na wniosek konsulatów polskich, a przeznaczone dla obywateli polskich za granicą, jak również wyciągi dla celów ewidencji ludności, powszechnego obowiązku wojskowego, szkolnictwa, opieki społecznej i ubezpieczeń społecznych, tudzież wyciągi lub odpisy wydawane osobom zawierającym związek małżeński, których niezamożność została udowodniona";

b)
w punkcie e) po końcowym wyrazie "koni" umieszcza się przecinek zamiast średnika i dodaje się wyrazy: "jak również dowody tożsamości koni, stanowiące podstawę do ewidencji koni";
11)
przepis dodatkowy Nr 20 wraz z nagłówkiem skreśla się;
12)
w przepisie dodatkowym Nr 26 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w punkcie d) po wyrazach: "tudzież przed sądami w sprawach" dodaje się wyrazy: "spornych ze stosunku pracy oraz";
b)
punkt g) otrzymuje brzmienie:

"g) upoważniające do podjęcia sumy nie przekraczającej 5.000 zł lub do odbioru stypendiów i premii stypendialnych, sum wypłacanych z tytułu stosunku pracy, świadczeń emerytalnych i rent inwalidzkich albo wkładki w P.K.O. lub z tytułu wkładów na S.F.O. bez względu na kwotę oraz pełnomocnictwa pocztowe i pełnomocnictwa w obrocie żyrowym i czekowym między instytucjami kredytowymi (wzory podpisów)";

13)
przepis dodatkowy Nr 28 wraz z nagłówkiem skreśla się;
14)
w przepisie dodatkowym Nr 29 w wierszu ostatnim po wyrazie "bagażowe" kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się wyrazy: "jak również pisma stwierdzające przyjęcie przez banki duplikatów kluczy skarbcowych, składanych wzajemnie przez banki na bezpłatne przechowanie";
15)
przepis dodatkowy Nr 34 skreśla się.
1 Art. 1.II pkt 7 zmieniony przez obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1950 r. prostujące błędy w dekrecie o zmianie dekretu o opłacie skarbowej (Dz.U.50.52.483).