Art. 74. - [Delegacja ustawowa] - Zawody pielęgniarki i położnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.814 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 maja 2024 r. do: 24 października 2024 r.
Art.  74.  [Delegacja ustawowa]
1. 
Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe warunki i tryb organizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w tym:
a)
warunki i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,
b)
czas trwania kształcenia,
c)
wzory dokumentacji przebiegu kształcenia,
d)
tryb zwolnienia z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości,
2)
warunki i tryb przeprowadzania egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2, w tym:
a)
terminy przeprowadzania egzaminu państwowego,
b)
kwalifikacje i liczbę członków państwowej komisji egzaminacyjnej oraz jej zadania,
c)
(uchylona),
3)
wysokość wynagrodzenia członków państwowej komisji egzaminacyjnej, o którym mowa w art. 67 ust. 6,
4)
wysokość opłaty za egzamin państwowy, o której mowa w art. 67 ust. 7,
5)
warunki i tryb przeprowadzania egzaminu po kursie kwalifikacyjnym i kursie specjalistycznym, w tym kwalifikacje członków komisji egzaminacyjnej,
6)
wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty oraz wzór zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu specjalistycznego, kursu kwalifikacyjnego i kursu dokształcającego

- kierując się obowiązkiem zapewnienia właściwej jakości i dostępności kształcenia podyplomowego, z zachowaniem jasnych i obiektywnych kryteriów oceny oraz biorąc pod uwagę koszty związane z przeprowadzaniem egzaminu państwowego oraz kierując się tym, że wysokość wynagrodzenia członków państwowej komisji egzaminacyjnej nie może przekraczać 1500 zł.

2. 
Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, dziedziny pielęgniarstwa oraz dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu kształcenia podyplomowego oraz przydatność poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego w zakresie zapewnienia realizacji opieki zdrowotnej.