Art. 14f. - [Delegacja ustawowa - szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów; regulamin porządkowy] - Zawody lekarza i lekarza dentysty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1516 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 marca 2024 r. do: 24 października 2024 r.
Art.  14f.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów; regulamin porządkowy]
1. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wykaz dziedzin medycyny oraz zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych LEK i LDEK,
2)
tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b ust. 1, i komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2,
3)
wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 14b ust. 8,
4)
sposób i szczegółowy tryb przeprowadzania LEK i LDEK, w tym okres, w którym powinny być wyznaczone ich terminy,
5)
wysokość opłaty, o której mowa w art. 14a ust. 8, oraz sposób jej uiszczania,
6)
wysokość wynagrodzenia dla członków i przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych oraz komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2,
7)
(uchylony),
8)
szczegółowy sposób ustalania wyników LEK i LDEK,
9)
wzory świadectwa złożenia LEK i świadectwa złożenia LDEK,
10)
tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu świadectwa złożenia LEK albo świadectwa złożenia LDEK oraz sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 14e ust. 6,
11)
tryb dokonywania przez dyrektora CEM wymiany świadectwa złożenia LEK albo świadectwa złożenia LDEK oraz sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 14e ust. 6;

- mając na uwadze zakres wiedzy i umiejętności, które zgłaszający się do egzaminu powinien posiadać, oraz uwzględniając prawidłowe przygotowanie i przebieg LEK i LDEK oraz zachowanie bezstronności pracy Zespołów Egzaminacyjnych, o których mowa w art. 14b ust. 5, i komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2, nakład ich pracy, a także konieczność zapewnienia prawidłowego tworzenia dokumentacji dotyczącej złożenia LEK albo LDEK.

2. 
Dyrektor CEM wydaje regulamin porządkowy LEK i LDEK, zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw zdrowia.