Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.952 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.
Art.  26.  [Wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu]

Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty wygasa w przypadku:

1) śmierci;
2) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
3) prawomocnego orzeczenia przez sąd dyscyplinarny zakazu wykonywania zawodu;
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.