Art. 88. - Zawód farmaceuty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.676 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  88. 
1. 
Farmaceuci, którzy rozpoczęli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy szkolenie specjalizacyjne na podstawie programów specjalizacji obowiązujących przed tym dniem, odbywają po tym dniu szkolenie specjalizacyjne na podstawie tych programów.
2. 
Rejestr farmaceutów odbywających specjalizację prowadzony na podstawie art. 107i ustawy zmienianej w art. 83 staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rejestrem, o którym mowa w art. 53 ust. 1.