Art. 75. - [Kursy kwalifikacyjne] - Zawód farmaceuty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.676 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  75.  [Kursy kwalifikacyjne]
1. 
Kurs kwalifikacyjny, o którym mowa w art. 44 pkt 2, ma na celu uzyskanie przez farmaceutę wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych lub usług farmaceutycznych wchodzących w zakres danej dziedziny farmacji lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
2. 
Kursy kwalifikacyjne prowadzą jednostki szkolące oraz CMKP.
3. 
Kurs kwalifikacyjny odbywa się na podstawie programu kursu kwalifikacyjnego, który zawiera:
1)
założenia organizacyjno-programowe określające rodzaj i cel kształcenia, czas jego trwania, sposób organizacji oraz sposób sprawdzania efektów uczenia się;
2)
plan nauczania;
3)
efekty uczenia się;
4)
wskazówki metodyczne;
5)
standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej.
4. 
Program kursu kwalifikacyjnego opracowuje zespół ekspertów powołany przez dyrektora CMKP.
5. 
Dyrektor CMKP powołuje zespół ekspertów spośród osób legitymujących się doświadczeniem zawodowym i dorobkiem naukowym w zakresie dziedziny farmacji właściwej dla programu danego kursu kwalifikacyjnego.
6. 
Opracowany przez zespół ekspertów program kursu kwalifikacyjnego dyrektor CMKP redaguje i przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
7. 
Dyrektor CMKP podaje do publicznej wiadomości zatwierdzony program kursu kwalifikacyjnego w formie publikacji oraz informacji na stronie internetowej CMKP.
8. 
Do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego może przystąpić farmaceuta, który:
1)
posiada prawo wykonywania zawodu;
2)
posiada co najmniej 12-miesięczny staż pracy w zawodzie w pełnym wymiarze;
3)
został dopuszczony do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
9. 
Kurs kwalifikacyjny kończy się egzaminem teoretycznym w formie pisemnej albo ustnej lub egzaminem praktycznym.
10. 
Odbycie kursu kwalifikacyjnego jest potwierdzone zaświadczeniem.
11. 
Dyrektor CMKP uznaje, na wniosek farmaceuty, kurs objęty programem szkolenia specjalizacyjnego za równoważny z kursem kwalifikacyjnym.
12. 
Dyrektor CMKP rozstrzyga o uznaniu kursu objętego programem szkolenia specjalizacyjnego za równoważny z kursem kwalifikacyjnym, w drodze decyzji, na podstawie opinii dotyczącej zrealizowania zakresu programu szkolenia specjalizacyjnego powołanego przez siebie zespołu.
13. 
W skład zespołu wchodzą:
1)
konsultant wojewódzki w danej dziedzinie farmacji albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie powołano konsultanta wojewódzkiego;
2)
kierownik specjalizacji;
3)
przedstawiciel stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającym specjalistów w danej dziedzinie farmacji;
4)
przedstawiciel NIA, który posiada tytuł specjalisty w danej dziedzinie farmacji albo w dziedzinie pokrewnej.
14. 
Od decyzji, o której mowa w ust. 12, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.