Art. 74. - [Udostępnianie danych zamieszczonych w SMK] - Zawód farmaceuty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.676 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  74.  [Udostępnianie danych zamieszczonych w SMK]

Dane zamieszczane w SMK mogą zostać udostępnione:

1)
farmaceucie - w zakresie monitorowania przebiegu szkolenia specjalizacyjnego;
2)
uczelniom - w zakresie wykonywanych przez nie zadań;
3)
konsultantom w ochronie zdrowia - w zakresie wykonywanych zadań określonych w ustawie oraz w zakresie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2024 r. poz. 69);
4)
CEM - w zakresie wykonywanych zadań określonych w ustawie, dotyczących organizowania i przeprowadzania PESF;
5)
CMKP - w zakresie wykonywanych zadań określonych w ustawie, dotyczących udzielania akredytacji podmiotom zamierzającym prowadzić szkolenie specjalizacyjne, kontroli i monitorowania realizacji szkolenia specjalizacyjnego;
6)
wojewodom - w zakresie wykonywanych zadań określonych w ustawie, dotyczących przebiegu szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów;
7)
jednostkom szkolącym - w zakresie wykonywanych zadań określonych w ustawie;
8)
NIA i okręgowym izbom aptekarskim - w zakresie wykonywanych zadań określonych w ustawie;
9)
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia - w zakresie wykonywania zadań określonych w ustawie.