Art. 64. - [Zadania Zespołu Egzaminacyjnego] - Zawód farmaceuty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.676 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  64.  [Zadania Zespołu Egzaminacyjnego]

Do zadań Zespołu Egzaminacyjnego należy:

1)
przeprowadzenie PESF zgodnie z regulaminem porządkowym, o którym mowa w art. 65 ust. 13;
2)
przekazanie do CEM kart odpowiedzi niezwłocznie po zakończonym egzaminie testowym, w sposób uniemożliwiający dokonywanie zmian w ich treści;
3)
przekazanie do CEM ocen z egzaminów ustnego i praktycznego oraz dokumentacji związanej z przeprowadzonym PESF, niezwłocznie po zakończonym PESF, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia PESF.