Art. 62. - [Państwowa Komisja Egzaminacyjna] - Zawód farmaceuty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.676 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  62.  [Państwowa Komisja Egzaminacyjna]
1. 
PESF dla każdej dziedziny farmacji organizuje CEM.
2. 
PESF jest przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej "PKE". W celu przeprowadzenia PESF w ustalonych terminach i miejscach dyrektor CEM wyznacza spośród członków PKE Zespoły Egzaminacyjne.
3. 
Przewodniczącego PKE, przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego i jej członków powołuje i odwołuje dyrektor CEM.
4. 
Przewodniczący PKE i jej członkowie posiadają tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie farmacji albo decyzję, o której mowa w art. 73 ust. 1, a w przypadku niemożności powołania takich osób w dziedzinie pokrewnej.
5. 
Członkiem PKE nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. 
Kandydatów do PKE mogą zgłaszać:
1)
konsultant krajowy w danej dziedzinie farmacji albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie powołano konsultanta krajowego;
2)
zarząd stowarzyszenia będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającym specjalistów w danej dziedzinie farmacji;
3)
NIA.
7. 
W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 6, zamieszcza się następujące dane kandydata do PKE:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania;
3)
określenie posiadanej specjalizacji;
4)
wskazanie dziedziny farmacji, w której kandydat ma być powołany do PKE;
5)
adres do korespondencji, a także, jeżeli posiada, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
8. 
Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, należy dołączyć kopię dyplomu specjalisty albo decyzji, o której mowa w art. 73 ust. 1.
9. 
Kopia dyplomu specjalisty nie jest wymagana w przypadku, gdy kandydat uzyskał dyplom specjalisty wydany przez dyrektora CEM. W takim przypadku w zgłoszeniu należy podać datę wydania i numer dyplomu.
10. 
Dyrektor CEM powołuje na przewodniczącego PKE konsultanta krajowego w danej dziedzinie farmacji albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie powołano konsultanta krajowego.
11. 
Członkostwo w PKE wygasa w przypadku śmierci członka PKE.
12. 
Dyrektor CEM odwołuje członka PKE w przypadku:
1)
złożenia rezygnacji;
2)
choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie przez niego funkcji członka PKE;
3)
niewykonywania albo nienależytego wykonywania obowiązków;
4)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w art. 63 ust. 4.
13. 
Dyrektor CEM może odwołać członka PKE w przypadku wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego.