Art. 53. - [Rejestr osób odbywających szkolenie specjalizacyjne] - Zawód farmaceuty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.676 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  53.  [Rejestr osób odbywających szkolenie specjalizacyjne]
1. 
Rejestr osób odbywających szkolenie specjalizacyjne jest prowadzony przez dyrektora CMKP, za pomocą SMK, z wykorzystaniem danych na bieżąco zamieszczanych w SMK przez wojewodów.
2. 
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane:
1)
numer wpisu do rejestru składający się z ciągu kolejnych znaków:
a)
unikalny identyfikator wpisu nadawany przez SMK,
b)
numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania;
2)
imię (imiona) i nazwisko;
3)
obywatelstwo (obywatelstwa);
4)
numer i datę wydania dyplomu ukończenia studiów;
5)
nazwę odbywanego szkolenia specjalizacyjnego;
6)
nazwę i adres jednostki szkolącej, w której jest odbywane szkolenie specjalizacyjne;
7)
imię i nazwisko kierownika specjalizacji;
8)
datę postępowania kwalifikacyjnego;
9)
datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia specjalizacyjnego;
10)
datę skreślenia z rejestru;
11)
datę przedłużenia albo skrócenia szkolenia specjalizacyjnego i okres, o jaki szkolenie specjalizacyjne zostało przedłużone albo skrócone;
12)
datę wydania EKS i jej numer;
13)
datę uzyskania tytułu specjalisty.
3. 
Kierownik specjalizacji prowadzi EKS i wprowadza na bieżąco do SMK informacje niezbędne do prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1, a także oceny przebiegu szkolenia specjalizacyjnego danej osoby odbywającej to szkolenie.