Art. 42. - [Wyłączenie stosowania przepisów o tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu na terytorium RP zawodu farmaceuty w przypadku niektórych cudzoziemców lub bezpaństwowców] - Zawód farmaceuty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.676 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  42.  [Wyłączenie stosowania przepisów o tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu na terytorium RP zawodu farmaceuty w przypadku niektórych cudzoziemców lub bezpaństwowców]

Przepisów art. 38-41 nie stosuje się do obywatela państwa trzeciego:

1)
posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c albo d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
2)
któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy albo udzielono ochrony uzupełniającej.