Art. 21. - [Utrata prawa wykonywania zawodu farmaceuty] - Zawód farmaceuty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.676 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  21.  [Utrata prawa wykonywania zawodu farmaceuty]
1. 
Farmaceuta traci prawo wykonywania zawodu farmaceuty w przypadku:
1)
pozbawienia prawa wykonywania zawodu farmaceuty;
2)
ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego;
3)
złożenia przez farmaceutę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu farmaceuty;
4)
prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
pozbawienia praw publicznych.
2. 
Utratę prawa wykonywania zawodu farmaceuty potwierdza uchwałą właściwa okręgowa rada aptekarska albo NRA.