Zawieszenie na czas trwania stanu wojennego mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.87.552

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1949 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 2 września 1939 r.
w sprawie zawieszenia na czas trwania stanu wojennego mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych. *

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:

Na czas trwania stanu wojennego zawiesza się moc obowiązującą art. 36 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych (Dz. U. R. P. Nr 59, poz. 509).

Podczas trwania stanu wojennego zobowiązania pieniężne wszelkiego rodzaju wyrażone w złotych w złocie płatne są w złotych w stosunku: jeden złoty w złocie równy jednemu złotemu.

1.
We wszystkich przypadkach, gdy zastrzeżenie o płatności wierzytelności zagranicznymi monetami złotymi lub według równowartości złota w zagranicznej jednostce pieniężnej jest ważne w myśl przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 59, poz. 509), a wierzytelność ta jest płatna na obszarze Państwa Polskiego, dłużnik może podczas trwania stanu wojennego zapłacić ją pieniędzmi polskimi według równowartości nominalnej kwoty zagranicznych jednostek pieniężnych, w których dana wierzytelność została wyrażona wprost lub też w sposób pośredni w następstwie zastrzeżenia o środkach lub sposobie jej zapłaty.
2.
Dzień, z którego kurs zagranicznych jednostek pieniężnych przyjmuje się za podstawę do obliczenia w pieniądzu polskim równowartości objętych przepisem ustępu poprzedzającego wierzytelności, określają przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych (Dz. U. R. P. Nr 59, poz. 509).
1.
W zawieranych podczas trwania stanu wojennego umowach zapłata za świadczenia może być określana tylko w złotych.
2.
Umowy zawarte wbrew przepisowi ustępu poprzedzającego i określające zapłatę za świadczenia w walucie zagranicznej lub w stosunku do innego niż pieniądz miernika wartości, są z samego prawa nieważne.
3.
Przepis artykułu niniejszego stosuje się do umów, zawieranych pomiędzy stronami mającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, zaś do umów o sprzedaż, najem lub dzierżawę nieruchomości położonych w kraju - bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę stron.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrom Skarbu i Sprawiedliwości.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

* Z dniem 6 sierpnia 1949 r. przepisy nin. dekretu zachowują moc prawną, o ile dotyczą sposobu spłaty oraz ważności zaciągania zobowiązań w czasie trwania stanu wojennego, zgodnie z art. 27 dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych (Dz.U.49.45.332).