Zawieszenie mocy obowiązującej warunku władania językiem polskim, jako warunku wybieralności do organów ustrojowych związków samorządowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.81.559

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 20 października 1936 r.
w sprawie zawieszenia mocy obowiązującej warunku władania językiem polskim, jako warunku wybieralności do organów ustrojowych związków samorządowych.

Na podstawie art. 4 ust. (3) i art. 20 ust. (2) ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 294) zarządzam co następuje:
Moc obowiązującą postanowień o obowiązku władania językiem polskim w piśmie, jako warunku wybieralności na sołtysów i podsołtysów, zawartych w art. 20 ust. (2) ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 294) zawieszam na okres jednej kadencji na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego, wileńskiego i wołyńskiego oraz powiatów grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z dniem tym traci moc obowiązującą, o ile chodzi o sołtysów i podsołtysów, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1933 r. w sprawie zawieszenia mocy obowiązującej warunku władania językiem polskim, jako warunku wybieralności do organów ustrojowych związków samorządowych na obszarze województw: białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego, wileńskiego i wołyńskiego (Dz. U. R. P. Nr 83, poz. 605).